หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

 

ชื่อหลักสูตรและสาขา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ภาษาอังกฤษ   : Master of  Science Program in Mathematics Education

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                ชื่อเต็ม     : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)

                 ชื่อย่อ   : วท.. (คณิตศาสตรศึกษา)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Master of Science (Mathematics Education)

                 ชื่อย่อ   : M.S. (Mathematics Education)

          ได้รับการรับรองคุณวุฒิ : ๒๕๕๖

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

          การสร้างความรอบรู้และลุ่มลึกในคณิตศาสตร์ มีกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานของการพัฒนาคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยและนานาชาติ

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพและมีคุณลักษณะ ดังนี้

             มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา

             มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา 

 

คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

           คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

               . คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.. ๒๕๕๐

                . คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

                       )    สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   )       มีประสบการณ์ในการสอนหรือการจัดการศึกษาหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๑ ปี  สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

           การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือก ส่วนวิธีการหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

 

การจัดการศึกษา

            ระบบการศึกษา

            ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.. ๒๕๕๐

           ระยะเวลาการเรียน

           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

            การลงทะเบียนเรียน

           การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

           การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

            การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.. ๒๕๕๐

           เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

            แผน ก แบบ ก(๒)

            เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด หรือเรียนรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามที่หลักสูตรกําหนด ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการปกป้องจากการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการ ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน

           แผน  ข

           เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด หรือเรียนรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามที่หลักสูตรกําหนด ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า เสนอผลการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

 

โครงสร้างของหลักสูตร

          แผน ก แบบ ก () เรียนไม่น้อยกว่า๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย รายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้     

                ๑)  รายวิชา              ไม่น้อยกว่า      ๒๗  หน่วยกิต

                     หมวดวิชาสัมพันธ์                     ๑๒           หน่วยกิต

                     หมวดวิชาบังคับ                       ๙ หน่วยกิต

                     หมวดวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต

                ๒) วิทยานิพนธ์                           ๑๒           หน่วยกิต

               แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย รายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิตและการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต ดังนี้   

                ๑)  รายวิชา              ไม่น้อยกว่า      ๓๓  หน่วยกิต

                     หมวดวิชาสัมพันธ์                     ๑๒           หน่วยกิต

                     หมวดวิชาบังคับ                       ๙ หน่วยกิต

                     หมวดวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า     ๑๒ หน่วยกิต

                ๒) การค้นคว้าอิสระ                        ๖           หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

ผู้เรียนจะต้องเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาสัมพันธ์    ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต

MED๐๑๐๑  ปรัชญาคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา                   ()

               Philosophical Mathematics and Theories of Mathematics Education

MED๐๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา                                  ๓()

               Research Methodology in Mathematics Education  

MED๐๗๐๕ สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา                                  ()

               Statistics for Mathematics EducationResearch

MED๐๘๐๑ สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา                                                ()

               Seminar in Mathematics Education

หมวดวิชาเฉพาะด้าน        

แผน ก แบบ ก () เรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

แผน ข               เรียนไม่น้อยกว่า  ๒๑ หน่วยกิต

วิชาบังคับ

แผน ก แบบ ก ()  และแผน ข เรียน ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

MED๐๓๐๑ พีชคณิต                                                                   ()

                Algebra

MED๐๔๐๑ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                                            ()

               Mathematical Analysis        

MED๐๕๐๑ เรขาคณิต                                                                 ()

               Geometry

 

วิชาเลือก

แผน ก แบบ ก () เรียนไม่น้อยกว่า     หน่วยกิต

แผน ข               เรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้

MED๐๒๐๑ ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์                                             ๓()

               Mathematical Logics

MED๐๒๐๒ ทฤษฎีจำนวน                                                            ()

               Theory of Number

MED๐๓๐๒  พีชคณิตสำหรับครู                                                        ๓()

               Algebra  for Teachers

MED๐๓๐๓ พีชคณิตนามธรรม                                                        ()

               Abstract Algebra

MED๐๓๐๔ พีชคณิตเชิงเส้น                                                           ()

               Linear Algebra

MED๐๔๐๒ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู                                  ()

               Mathematical Analysis for Teachers

MED๐๔๐๓ การวิเคราะห์เชิงจริง                                                     ()

               Real Analysis

MED๐๔๐๔ การวิเคราะห์เวกเตอร์                                                    ()

               Vector Analysis

MED๐๔๐๕ การวิเคราะห์เชิงซ้อน                                                    ()

               Complex Analysis

MED๐๔๐๖ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                                                   ()

               Numerical  Analysis

 

MED๐๔๐๗ แคลคูลัสขั้นสูง                                                           ๓()

               Advanced Calculus 

MED๐๔๐๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง                                          ๓()

               Advanced Ordinary Differential  Equations

MED๐๕๐๒ เรขาคณิตสำหรับครู                                                      ()

               Geometry for Teachers

MED๐๕๐๓ ทอพอโลยี                                                                 ๓()

               Topology

MED๐๖๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์                                                     ()

               Applied  Mathematics  

MED๐๖๐๒ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                                                   ๓()

               Mathematical Models

MED๐๖๐๓ ทฤษฎีกราฟ                                                               ๓()

               Graph Theory

MED๐๖๐๔ กำหนดการเชิงเส้น                                                       ()

               Linear Programming

MED๐๗๐๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ                                                 ๓()

               Probability and Statistics 

MED๐๗๐๒  ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับครู                                      ๓()

               Probability and Statistics for Teachers

MED๐๗๐๓ การวิเคราะห์เชิงสถิติ                                                     ()

               Statistical Analysis

MED๐๗๐๔ เทคนิคการพยากรณ์                                                      ๓()

               Forecasting Techniques

MED๐๗๐๖ การวิเคราะห์หลายตัวแปร                                              ๓()

               Multivariate  Analysis

MED๐๘๐๒  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา                      ()

               Topics in Mathematics and Mathematics Education

         วิทยานิพนธ์

         นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ก  แบบ ก (ต้องทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต จนครบ

MED๐๘๐๓ วิทยานิพนธ์                                                               ๑๒ หน่วยกิต

               Thesis

         การค้นคว้าอิสระ

         นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ข ต้องทำการค้นคว้าอิสระจำนวน ๖ หน่วยกิต โดยแบ่งลงทะเบียนได้                ครั้งละ ๓ หน่วยกิต จนครบ

MED๐๘๐๔ การค้นคว้าอิสระ                                                         ๖ หน่วยกิต

               Individual Study

         รายวิชาเสริม

         นักศึกษาแผน ก แบบ ก () และ แผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

ENG๑๐๐๑   ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                             ๓()

               English for Graduate Students

COM๑๐๐๑  คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                              ๓() 

               Computers for Graduate Students

 

คำอธิบายรายวิชา

 

หมวดวิชาสัมพันธ์

รหัสวิชา     คำอธิบายรายวิชา                                                                       น(ท-ป-ศ)

MED๐๑๐๑ ปรัชญาคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา                                 ()

              Philosophical Mathematics and Theories of Mathematics Education

              วิเคราะห์ปรัชญาคณิตศาสตร์ในสาขาตรรกะนิยม สหัชญาณนิยมและสัจพจน์นิยม ทัศนะเชิงสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทฤษฎีของศาสตร์การรู้กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทัศนะแบบคอนสตรัคติวิซึมกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

MED๐๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา                                                  ()

              Research Methodology in Mathematics Education

              ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางคณิตศาสตร์ การเขียนเค้าโครงวิจัย การสร้างเครื่องมือ การจัดกระทำกับข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย การประเมิน สังเคราะห์และการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 

รหัสวิชา     คำอธิบายรายวิชา                                                                       น(ท-ป-ศ)

MED๐๗๐๕ สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา                                                ๓()

              Statistics for Mathematics Education Research

              ทฤษฎีความน่าจะเป็น ประชากร ตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานทั้งอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ วิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  แปลผลค่าสถิติจากการประมวลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเน้นประยุกต์งานวิจัยคณิตศาสตรศึกษา

 

MED๐๘๐๑ สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา                                                              ()

              Seminar in Mathematics Education

              การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นหาและทบทวนวรรณกรรม การนำเสนอและร่วมอภิปราย ในหัวข้อเรื่องทางคณิตศาสตรศึกษาที่อยู่ในความสนใจ

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

วิชาบังคับ

MED๐๓๐๑ พีชคณิต                                                                                 ()

              Algebra 

              กรุป ริง ฟิลด์ ปริภูมิเวกเตอร์ มอดูล การแปลงเชิงเส้นและหัวเรื่องระดับสูงที่ผู้สอนคัดเลือก

 

MED๐๔๐๑ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                                                           ๓()

              Mathematical Analysis

              เซตเปิด เซตปิด ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์  ลำดับ อนุกรม

 

MED๐๕๐๑ เรขาคณิต                                                                               ๓()

              Geometry

              เรขาคณิตแบบยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตภาพฉาย เรขาคณิตการแปลง

 

วิชาเลือก

MED๐๒๐๑ ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์                                                            ()

              Mathematical Logics

              ธรรมชาติของตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ระบบรูปนัย ประพจน์แบบมีเงื่อนไข ตัวบ่งปริมาณ โมเดลลิตี

 

 

รหัสวิชา     คำอธิบายรายวิชา                                                                       น(ท-ป-ศ)

MED๐๒๐๒ ทฤษฎีจำนวน                                                                           ()

              Theory of Number

              การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีเศษตกค้างกำลังสอง สมการไดโอแฟนไทน์ เศษส่วนต่อเนื่อง การประยุกต์

 

MED๐๓๐๒ พีชคณิตสำหรับครู                                                                      ()

              Algebra  for Teachers

              กรุป ริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ ไอดีล ยุคลิเดียนโดเมน ริงพหุนาม ฟีลด์ภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัว โดยมุ่งเน้นให้สามารถจัดการเรียนรู้ตาม แนวคิด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

MED๐๓๐๓ พีชคณิตนามธรรม                                                                                ()

              Abstract Algebra

              กรุป กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร สาทิสสัณฐาน ทฤษฎีบทของเคย์เลย์ กรุปแอกชันทฤษฎีบทของซิโล ริง ไอดีล ริงผลหาร ริงพหุนาม ฟีลด์ ฟีลด์ภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัว

                   

MED๐๓๐๔ พีชคณิตเชิงเส้น                                                                         ๓()

              Linear Algebra

              ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน เมทริกซ์  ตัวกำหนด และการแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ รูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบกำลังสอง การประยุกต์

 

MED๐๔๐๒ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู                                                ()

              Mathematical Analysis for Teachers

              เซตเปิด เซตปิด ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์  ลำดับ อนุกรม โดยมุ่งเน้นให้สามารถจัดการเรียนรู้ตาม แนวคิด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

MED๐๔๐๓ การวิเคราะห์เชิงจริง                                                                   ๓()

              Real Analysis

              ทอพอโลยีขั้นพื้นฐาน ลำดับและอนุกรมของจำนวน ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันด์  ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน

 

MED๐๔๐๔ การวิเคราะห์เวกเตอร์                                                                  ๓()

              Vector Analysis

              การดำเนินการของเวกเตอร์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ สนามสเกลาร์ สนามเวกเตอร์ ปริพันธ์ของเวกเตอร์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง

รหัสวิชา     คำอธิบายรายวิชา                                                                       น(ท-ป-ศ)

MED๐๔๐๕ การวิเคราะห์เชิงซ้อน                                                                   ๓()

              Complex Analysis

              ฟังก์ชันวิเคราะห์ อนุกรมกำลัง การส่งคงแบบ การหาปริพันธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโคซี สูตรของโคซี ปริพันธ์ของส่วนตกค้าง ฟังก์ชันฮาร์มอนิก

 

MED๐๔๐๖ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                                                                ๓()

              Numerical  Analysis

              การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การประมาณค่าฟังก์ชัน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลข ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ ค่าอนุพันธ์และค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยปัญหาค่าขอบ

 

MED๐๔๐๗ แคลคูลัสขั้นสูง                                                                          ๓()

              Advanced Calculus 

              ฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ย่อย สูตรของเทเลอร์และอนุกรมเทเลอร์ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรหลายตัว กฏของตัวกลาง การแปลงเชิงเส้น ทฤษฎีบทฟังก์ชันผกผัน ทฤษฎีบทของฟังก์ชันโดยปริยาย รายวิชานี้สอนเน้นการพิสูจน์

 

MED๐๔๐๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง                                                        ()

              Advanced Ordinary Differential  Equations

              ทฤษฎีบทการมีอยู่จริงและมีเพียงเดียวของผลเฉลย ระบบสมการอนุพันธ์เชิงเส้นและ  การวิเคราะห์เสถียรภาพ ทฤษฎีสตูร์มลียูวีล สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นระบบอิสระ

 

MED๐๕๐๒ เรขาคณิตสำหรับครู                                                                    ๓()

              Geometry for Teachers

              เรขาคณิตแบบยุคลิด เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตภาพฉาย เรขาคณิตการแปลง โดยมุ่งเน้นให้สามารถจัดการเรียนรู้ตาม แนวคิด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

MED๐๕๐๓ ทอพอโลยี                                                                               ๓()

              Topology

              ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิย่อย สมานสัณฐาน ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิ ผลหาร การลู่เข้า ปริภูมิแยกกันได้ ปริภูมิเชื่อมโยง ปริภูมิกระชับ วิถีฮอมอโทปิก

 

รหัสวิชา     คำอธิบายรายวิชา                                                                       น(ท-ป-ศ)

MED๐๖๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์                                                                    ()

              Applied  Mathematics  

              การประยุกต์สมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อย การแปลงฟูเรียร์ ฟังก์ชันบีตา ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันของกรีน สมการเชิงปริพันธ์ วิธีการแปรผัน

 

MED๐๖๐๒ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                                                                 ๓()

              Mathematical Models

              สมการผลต่าง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การมีจริงและความเป็นหนึ่งเดียวของผลเฉลย เสถียรภาพของผลเฉลย การวิเคราะห์ผลเฉลยเชิงคุณภาพ ระบบพลวัต ไบเฟอร์เคชัน ระบบพลวัต ไม่เชิงเส้น เคออส ตัวแบบไม่เชิงเส้นในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 

MED๐๖๐๓ ทฤษฎีกราฟ                                                                             ๓()

              Graph Theory

              กราฟ สมสัณฐานของกราฟ สภาพเชื่อมโยง ต้นไม้ กราฟทิศทาง การจับคู่ การแยกตัวประกอบ กราฟเชิงระนาบ การระบายสี โดมิเนชันของกราฟ ทฤษฎีกราฟเชิงความน่าจะเป็น 

 

MED๐๖๐๔ กำหนดการเชิงเส้น                                                                     ()

              Linear Programming

              ปัญหากำหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ การหาผลเฉลยโดยกราฟ ภาวะคู่กัน การประยุกต์

 

MED๐๗๐๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ                                                                ()

              Probability and Statistics 

              ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม ทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า วิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

 

MED๐๗๐๒ ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับครู                                                     ()

              Probability and Statistics  for Teachers

              ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม ทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า วิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นให้สามารถจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้

 

 

รหัสวิชา     คำอธิบายรายวิชา                                                                       น(ท-ป-ศ)

MED๐๗๐๓ การวิเคราะห์เชิงสถิติ                                                                   ()

              Statistical Analysis

              ตัวอย่างการสุ่มและการแจกแจงของค่าสถิติ การประมาณค่า สถิติที่พอเพียง ทฤษฎี ของเราว์ และแบลคเวลล์ อสมการของคราแมร์และเราว์  การทดสอบสมติฐานโดยใช้ทฤษฎีของ    เนย์มานและเฟียร์สัน การทดสอบสมติฐานแบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์

 

MED๐๗๐๔ เทคนิคการพยากรณ์                                                                    ๓()

              Forecasting Techniques

              บทบาทของการพยากรณ์ต่อการตัดสินใจ การพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรียบ การถดถอย การแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลา และวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ ตัวแบบฟังก์ชันทรานสเฟอร์และการวิเคราะห์อินเตอร์เวนชัน การวิเคราะห์สเปคตรัม การพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกและการประเมินเทคนิคการพยากรณ์

       

MED๐๗๐๖ การวิเคราะห์หลายตัวแปร                                                             ()

              Multivariate  Analysis

              การประมาณและการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรสุ่มปกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ ความแปรปรวนและการถดถอยของหลายตัวแปร การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์          แคนนอนิคอล การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ตัวประกอบ การวิเคราะห์การเกาะกลุ่ม การวิเคราะห์คอนจอย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

MED๐๘๐๒ หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา                                   ()

              Topics in Mathematics and Mathematics Education

              หัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาและเป็นประโยชน์ต่องานด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาตามความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

 

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

MED๐๘๐๓ วิทยานิพนธ์                                                                              ๑๒ หน่วยกิต

              Thesis                                                                                  

              ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

 

รหัสวิชา     คำอธิบายรายวิชา                                                                        น(ท-ป-ศ)

MED๐๘๐๔ การค้นคว้าอิสระ                                                                         ๖ หน่วยกิต

              Individual Study

              ศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ เป็นการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงงานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

 

หมวดวิชาเสริม

ENG๑๐๐๑                                                                                      ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                                                                                                         ๓()

              English for Graduate Students

              ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความสําคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

COM๑๐๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                                             ()

              Computers for Graduate Students

              ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน การออกแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัย

 


 

การจัดแผนการศึกษา

แผน ก  แบบ ก (๒)

ชั้นปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เสริม

ENG๑๐๐๑

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

()

สัมพันธ์

 ED๐๑๐๑

ปรัชญาคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา

()

บังคับ

MED๐๔๐๑

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

()

สัมพันธ์

 ED๐๗๐๕

สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา

()

รวม

หมายเหตุ :  *เรียนไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปี ๑ ภาคการศึกษาที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เสริม

COM๑๐๐๑

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

()

     สัมพันธ์

MED๐๑๐๒

ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  

()

บังคับ

MED๐๓๐๑

พีชคณิต

()

บังคับ

 ED๐๕๐๑

เรขาคณิต

()

รวม

หมายเหตุ :  *เรียนไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปี ๒ ภาคการศึกษาที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

บังคับ

MED๐๘๐๑

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา

()

เลือก

 MEDxxx

xxxxxxxxxxxxx

()

เลือก

 MEDxxx

xxxxxxxxxxxxx

()

วิทยานิพนธ์

MED๐๘๐๓

วิทยานิพนธ์

รวม

๑๒

 

ชั้นปี ๒ ภาคการศึกษาที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

MED๐๘๐๓

วิทยานิพนธ์

รวม

 

 

 

 

แผน ข

 

ชั้นปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เสริม

ENG๑๐๐๑

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

()

สัมพันธ์

 ED๐๑๐๑

ปรัชญาคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา

()

บังคับ

MED๐๔๐๑

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

()

สัมพันธ์

 ED๐๗๐๕

สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา

()

รวม

หมายเหตุ :  *เรียนไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปี ๑ ภาคการศึกษาที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เสริม

COM๑๐๐๑

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

()

สัมพันธ์

MED๐๑๐๒

ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  

()

บังคับ

MED๐๓๐๑

พีชคณิต

()

บังคับ

 ED๐๕๐๑

เรขาคณิต

()

รวม

หมายเหตุ :  *เรียนไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปี ๒ ภาคการศึกษาที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

บังคับ

MED๐๘๐๑

สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา

()

เลือก

 MEDxxx

xxxxxxxxxxxxx

()

เลือก

 MEDxxx

xxxxxxxxxxxxx

()

เลือก

 MEDxxx

xxxxxxxxxxxxx

()

รวม

๑๒

 

ชั้นปี ๒ ภาคการศึกษาที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เลือก

 MEDxxx

xxxxxxxxxxxxx

()

การค้นคว้าอิสระ

MED๐๘๐๔

การค้นคว้าอิสระ

รวม