หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตรและสาขา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ : M.Ed. (Educational Administration)

ได้รับการรับรองคุณวุฒิ : ๒๕๕๖

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

นักบริหารการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้กว้าง รู้ลึก ทั้งด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้มีความรอบรู้ สามารถนําหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

๓. สามารถนำหลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาและงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

๑. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

๒. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับถึงวันเปิดเรียน โดยเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา หรือการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชามาแสดงในวันสมัคร

๓. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๔. นักศึกษาเทียบโอนจากหลักสูตรอื่น ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่อง แนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้จะเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาดำเนินการโดย

๑) ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือก ส่วนวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบเป็นรายปีตามมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 

การจัดการศึกษา

ระบบการศึกษา

จัดเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีการศึกษาภาคฤดูร้อนต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยให้จัดเนื้อหาวิชาในสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ต้องจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาเรียนในภาคเรียนปกติ และจํานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาในการศึกษา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ปีการศึกษา และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

แผน ก

๑. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐

๒. สอบผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือเรียนรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามที่หลักสูตรกําหนด

๓. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการปกป้องจากการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

๕. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน

แผน ข

๑. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

. สอบผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด หรือเรียนรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามที่หลักสูตรกําหนด

๓. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า ๓.๐๐

๔. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า

๕. เสนอผลการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

 

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จําแนกโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ แผน คือ แผน ก เน้นการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ์ และแผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ โดยแผน ก แบ่งออกเป็นแผน ก(๑) และแผน ก(๒) โดยแผน ก(๑) ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนดส่วนแผน ก(๒) ทําวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต วิชาสัมพันธ์ ๖ หน่วยกิต สําหรับแผน ข มีการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต วิชาสัมพันธ์ ๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ มีหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้

 

องค์ประกอบหลักสูตร

แผน ก

แผน ข

(หน่วยกิต)

แผน ก (๑)

(หน่วยกิต)

แผน ก (๒)

(หน่วยกิต)

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาสัมพันธ์

ไม่นับหน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

๓.๑ วิชาบังคับ

๓.๒ วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

๑๘

๑๕

๒๔

๑๕

๔. วิทยานิพนธ์

๓๖

๑๒

๕. การค้นคว้าอิสระ

รวม ไม่น้อยกว่า

๓๖

๓๖

๓๖

หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

๑) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาเสริม

๑.๑) นักศึกษาทั้ง แผน ก (๑) แผน ก (๒) และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕)

English for Graduate Students

COM๑๐๐๑ คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Computer for Graduate Students

.๒) นักศึกษาทั้งแผน ก (๑) แผน ก (๒) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบ ไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

EDP๔๑๐๑ หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ๓(๓-๐-๖)

Principles of Education and Learning

EDP๕๑๐๑ นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Educational Innovation and Evaluation

๒) หมวดวิชาสัมพันธ์ สําหรับแผน ก (๒) และแผน ข ให้เรียน ๖ หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้ โดย แผน ก (๑) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

ADM๕๐๔๒ การวิจัยและสถิติ ๓(๒-๒-๕)

Research and Statistics

ADM๕๑๐๕ บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Contexts and Trends in Education

๓) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

๓.๑) วิชาบังคับ ให้แผน ก (๒) และ แผน ข เรียน ๑๕ หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้

ADM๕๑๐๓ นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Policy and Educational Planning Development

ADM๕๑๑๓ หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Principles, Theories, and Practices of Educational Administration

ADM๕๑๑๔ นักบริหารมืออาชีพ ๓(๒-๒-๕)

Professional Administrators

ADM๕๒๐๖ ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕)

Academic Leadership and Curriculum Development

ADM๕๒๐๗ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Educational Resources Management

๓.๒) วิชาเลือก ให้แผน ก (๒) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ส่วนแผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

ADM๕๑๐๒ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร ๓(๓-๐-๖)

Ethics for Administrators

ADM๕๑๐๔ ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Leadership in Educational Administration

ADM๕๑๐๖ การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ ๓(๒-๒-๕)

Systems Analysis and Organizational Development

ADM๕๑๐๗ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Educational Quality Assurance

ADM๕๒๐๑ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)

Human Resources Management

ADM๕๒๐๒ การบริหารการเงิน และพัสดุ ๓(๓-๐-๖)

Finance and Supply Management

ADM๕๒๐๓ ระบบการบริหารการศึกษาไทย ๓(๓-๐-๖)

Educational Administration System in Thailand

ADM๕๒๐๔ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖)

Local Education Management

ADM๕๓๐๑ ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓(๓-๐-๖)

National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives

ADM๕๔๐๑ การนิเทศการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Educational Supervision

ADM๕๕๐๑ การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ๓(๒-๒-๕)

Administration of Educational Institutions for Excellence

ADM๕๕๐๒ สถาบันการศึกษากับชุมชน ๓(๒-๒-๕)

Educational Institutions and Community

ADM๖๑๐๑ การประเมินโครงการ ๓(๒-๒-๕)

Project Evaluation

ADM๖๒๐๑ กฎหมายการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Education Law

ADM๖๓๐๑ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Economics in Education

ADM๖๔๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Research for Educational Administration Development

ADM๖๔๐๕ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๓(๒-๒-๕)

Qualitative Research

ADM๖๗๐๑ การบริหารความขัดแย้ง ๓(๓-๐-๖)

Conflict Management

ADM๖๗๐๒ การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕)

Innovation and Information Management

ADM๖๗๐๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Risk and Change Management in Education

ADM๖๗๐๔ การจัดการความรู้ทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Knowledge Management in Education

ADM๖๘๐๑ การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ๓(๑๕๐)

Practicum in Educational Administration

ADM๖๙๐๑ สัมมนาการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Seminar in Educational Administration

๔) หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

แผน ก (๑) หมวดวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต

ADM๖๙๐๕ วิทยานิพนธ์ ๑ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

ADM๖๙๐๖ วิทยานิพนธ์ ๒ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

ADM๖๙๐๗ วิทยานิพนธ์ ๓ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

แผน ก (๒) หมวดวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

ADM๖๙๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก (วิทยานิพนธ์) กําหนดให้ไม่ต้องสอบประมวลความรู้ แต่ให้มีการนําเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น ในเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและการอนุมัติให้ผ่านของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

 

แผน ข หมวดการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต

ADM๖๙๐๓ การค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต

Independent Study

กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) กําหนดให้สอบประมวลความรู้และดําเนินการสอบได้เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร

หมายเหตุ : ความหมายของเลขรหัสรายวิชา รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวอักษร ADM ๓ ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา เลขตัวที่ ๔ บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย หรือชั้นปีเลขตัวที่ ๕ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา เลขตัวที่ ๖,๗ บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕)

English for Graduate Students

ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความสําคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

COM๑๐๐๑ คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Computer for Graduate Students

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน การออกแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัย

 

EDP๔๑๐๑ หลักการศึกษาและการเรียนรู้ ๓(๓-๐-๖)

Principles of Education and Learning

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการจัดและบริหารการศึกษาของไทย

 

EDP๕๑๐๑ นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Educational Innovation and Evaluation

ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

 

ADM๕๐๔๒ การวิจัยและสถิติ ๓(๒-๒-๕)

Research and Statistics

พัฒนาการการแสวงหาความรู้ทางการศึกษา ความหมาย ประเภทและวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบ การวัดตัวแปร การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้สถิติที่เหมาะสมการ แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย

 

ADM๕๑๐๒ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร ๓(๓-๐-๖)

Ethics for Administrators

วิเคราะห์ระบบคุณธรรม และจริยธรรมของสังคม การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพสําหรับผู้บริหาร การนําแนวคิดหลักการและวิธีการทางปรัชญาและศาสนามาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนาตน ของผู้บริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน

 

ADM๕๑๐๓ นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Policy and Educational Planning Development

วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบายการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการกําหนดนโยบายการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะห์การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้แผนการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้

 

ADM๕๑๐๔ ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Leadership in Educational Administration

วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นํา คุณลักษณะและประเภทของผู้นําทางการบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้นํา การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่างความสําเร็จของการใช้ภาวะผู้นําในการบริหาร

 

ADM๕๑๐๕ บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Contexts and Trends in Education

วิเคราะห์ปรัชญาพื้นฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณ์ต่าง ๆ

 

ADM๕๑๐๖ การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ ๓(๒-๒-๕)

Systems Analysis and Organizational Development

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การบริหารงานเชิงระบบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน การพัฒนาการ ในการจัดองค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่ แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การในประเทศไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ADM๕๑๐๗ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Educational Quality Assurance

แนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัด และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management : TQM) การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทางธุรกิจ มาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย ศึกษาแนวคิด และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย

 

ADM๕๑๑๓ หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Principles, Theories, and Practices of Educational Administration

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบ ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจายอํานาจการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรมของผู้นํา วัฒนธรรมองค์การการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

 

ADM๕๑๑๔ นักบริหารมืออาชีพ ๓(๒-๒-๕)

Professional Administrators

วิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ พัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นํา วุฒิภาวะทางอารมณ์และการจัดการความเครียดของผู้บริหาร มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อผลงาน การมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม่ ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น

 

ADM๕๒๐๑ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)

Human Resources Management

วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นําหลักจิตวิทยาการบริหารและแนวคิด ทฤษฎี หลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลการพัฒนาทีมงาน นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา

 

ADM๕๒๐๒ การบริหารการเงินและพัสดุ ๓(๓-๐-๖)

Finance and Supply Management

วิเคราะห์ แนวคิด ระบบกระบวนการงบประมาณ การเงินและพัสดุแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงินและพัสดุ แนวปฏิบัติในการจัดทําจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุและกรณีศึกษา โดยเน้นการบริหารในหน่วยงานบริหารการศึกษาและสถานศึกษา

 

ADM๕๒๐๓ ระบบการบริหารการศึกษาไทย ๓(๓-๐-๖)

Educational Administration System in Thailand

ศึกษาและวิเคราะห์ ปรัชญา นโยบาย จุดมุ่งหมาย และกระบวนการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาและต่ำกว่าปริญญา การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นหลักการบริหารและการนิเทศงาน การบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในท้องถิ่นการบริหารการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่นรวมถึงปัญหาและแนวโน้มในการจัดการศึกษาไทย

 

ADM๕๒๐๔ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖)

Local Education Management

วิเคราะห์ พัฒนาการทางการศึกษาไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบันการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน รูปแบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่น กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

 

ADM๕๒๐๖ ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕)

Academic Leadership and Curriculum Development

วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและการบริหาร งานวิชาการการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัด การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา การประเมิน การสอน การประกันคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร เน้นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 

ADM๕๒๐๗ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Educational Resources Management

วิเคราะห์หลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับงานสนับสนุน เช่น การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคลการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษา เน้นการบริหารในองค์กรทางการศึกษา ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากร ทางการศึกษาโดยเฉพาะการระดมและบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา

 

ADM๕๓๐๑ ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓(๓-๐-๖)

National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อนําทฤษฎีหรือแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต

 

ADM๕๔๐๑ การนิเทศการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Educational Supervision

วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี รูปแบบเทคนิคและกิจกรรมการนิเทศการศึกษาการวางโครงการและการประเมินโครงการ นิเทศการศึกษา การศึกษาปรับปรุงการเรียน การสอนและการนิเทศภายในสถานศึกษาบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและทักษะการนิเทศการศึกษา การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและการใช้การนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ADM๕๕๐๑ การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ๓(๒-๒-๕)

Administration of Educational Institutions for Excellence

ปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ โครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทยทั้งในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษาการจัดระบบบริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภทระดับและขนาดของสถาบัน การศึกษา ลักษณะงานและการจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษา การรับรองวิทยฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

 

ADM๕๕๐๒ สถาบันการศึกษากับชุมชน ๓(๒-๒-๕)

Educational Institutions and Community

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน เทคนิควิธีการนําศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์บทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ศึกษากรณีตัวอย่างความสําเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน

 

ADM๖๑๐๑ การประเมินโครงการ ๓(๒-๒-๕)

Project Evaluation

วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ การออกแบบการประเมิน เทคนิควิธีการจัดทําการวิเคราะห์การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมิน และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ADM๖๒๐๑ กฎหมายการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Education Law

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง การใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

 

ADM๖๓๐๑ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Economics in Education

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหลักการจัดสรรทรัพยากรการวางแผนกําลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษา เปรียบเทียบการลงทุนด้านการศึกษา วิเคราะห์การลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศแหล่งที่มาของการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น การจัดการศึกษากับการมีงานทํา และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น

 

ADM๖๔๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Research for Educational Administration Development

ลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้นเทคนิควิจัยใหม่ ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้องและศึกษาวิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

 

ADM๖๔๐๕ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๓(๒-๒-๕)

Qualitative Research

แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบความคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจํากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนเค้าโครงและวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนามตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ

 

ADM๖๗๐๑ การบริหารความขัดแย้ง ๓(๓-๐-๖)

Conflict Management

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการบริหารความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพื่อการพัฒนาองค์การ

 

ADM๖๗๐๒ การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕)

Innovation and Information Management

องค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสําคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนํานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 

ADM๖๗๐๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Risk and Change Management in Education

วิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา แนวคิดใหม่ ๆ ที่ผู้บริหารการศึกษาจะนํามาประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

 

ADM๖๗๐๔ การจัดการความรู้ทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

Knowledge Management in Education

บทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัวแบบการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการพัฒนาศึกษาและชุมชน

 

ADM๖๘๐๑ การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ๓(๑๕๐)

Practicum in Educational Administration

สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศ การศึกษารวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดโดยมีการศึกษานอกสถานที่และศึกษาในสถานการณ์จริง

 

ADM๖๙๐๑ สัมมนาการบริหารการศึกษา ๓(๒-๒-๕)

Seminar in Educational Administration

หลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเลือกหัวข้อหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาในการสัมมนาการ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

 

ADM๖๙๐๓ การค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต

Independent Study

เสนอโครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยจัดทำเป็นรายงานทางวิชาการที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอต่อสาธารณชนได้

 

ADM๖๙๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

วิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การนําทฤษฎีและหลักการบริหารมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา

 

ADM๖๙๐๕ วิทยานิพนธ์ ๑ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา และ/หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

 

ADM๖๙๐๖ วิทยานิพนธ์ ๒ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

นําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ได้นําเสนอในวิทยานิพนธ์ ๑ ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา ขอบเขตและวิธีวิจัย ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนเอกสารอ้างอิง และการวางแผนดำเนินการวิจัย

 

ADM๖๙๐๗ วิทยานิพนธ์ ๓ ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

วิจัยภาคสนามตามรูปแบบการวิจัยที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และเขียนข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ สอบปากเปล่า และนําเสนอบทความการวิจัยเพื่อการเผยแพร่


 

การจัดแผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ๒ ปี

๑) แผน ก (๑) เรียนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

ENG๑๐๐๑

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

COM๑๐๐๑

คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

สัมพันธ์

ADM๕๐๔๒

การวิจัยและสถิติ

ไม่นับหน่วยกิต

สัมพันธ์

ADM๕๑๐๕

บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

รวม

ไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

ADM๔๑๐๑

หลักการศึกษาและการเรียนรู้

ไม่นับหน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

ADM๕๑๐๑

นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

ADM๖๙๐๕

วิทยานิพนธ์ ๑

๑๒

รวม

๑๒

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

ADM๖๙๐๖

วิทยานิพนธ์ ๒

๑๒

รวม

๑๒

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

ADM๙๐๗

วิทยานิพนธ์ ๓

๑๒

รวม

๑๒

 


๒) แผน ก (๒) เรียนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

ENG๕๑๐๑

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

COM๕๑๐๑

คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

สัมพันธ์

ADM๕๐๔๒

การวิจัยและสถิติ

๓(๒-๒-๕)

สัมพันธ์

ADM๕๑๐๕

บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๑๐๓

นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

รวม

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

EDP๔๑๐๑

หลักการศึกษาและการเรียนรู้

ไม่นับหน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

EDP๕๑๐๑

นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๑๑๓

หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๑๑๔

นักบริหารมืออาชีพ

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๒๑๒

ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร

๓(๒-๒-๕)

รวม

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๒๑๓

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (เลือก)

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

๓(X-X-X)

วิทยานิพนธ์

ADM๖๙๐๔

วิทยานิพนธ์

๓ หน่วยกิต

รวม

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

ADM๖๙๐๔

วิทยานิพนธ์

๙ หน่วยกิต

รวม

         

 

๓) แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

ENG๕๑๐๑

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

COM๕๑๐๑

คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

สัมพันธ์

ADM๕๐๔๒

การวิจัยและสถิติ

๓(๒-๒-๕)

สัมพันธ์

ADM๕๑๐๕

บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๑๐๓

นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

รวม

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

EDP๔๑๐๑

หลักการศึกษาและการเรียนรู้

ไม่นับหน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน

EDP๕๑๐๑

นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๑๑๓

หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๑๑๔

นักบริหารมืออาชีพ

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๒๑๒

ผู้นําทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร

๓(๒-๒-๕)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

ADM๕๒๑๓

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

รวม

๑๒

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน (เลือก)

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

๓(X-X-X)

เฉพาะด้าน (เลือก)

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

๓(X-X-X)

เฉพาะด้าน (เลือก)

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

๓(X-X-X)

รวม

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ

ADM๖๙๐๓

การค้นคว้าอิสระ

๖ หน่วยกิต

รวม