หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตรและสาขา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ชื่อย่อ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Business Administration (Business Administration)

ชื่อย่อ : M.B.A. (Business Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีจริยธรรม นำความรู้สู่ปัญญา สร้างความเป็นผู้นำบนพื้นฐานสังคมดี มีความรับผิดชอบตามหน้าที่และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจสู่สากล

ความสำคัญ

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ทางธุรกิจ วิชาบริหารธุรกิจเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบริหารคน บริหารจัดการ ตลอดจนบริหารต้นทุน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจ จึงมีบทบาทในการสร้างคนให้เป็นผู้นำ ฉลาด รอบรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ และให้รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหมู่คณะ การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถและคุณภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  • มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • มีความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในด้านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
  • มีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเข้าใจในปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 

  • ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง
  • ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
  • ๓) มีประสบการณ์การทำงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (Young Executives) หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 

 

วัน/เวลาในดำเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษา โดย ๑ ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

 

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)

) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๒ แผน ดังนี้

แผน ก (๒)

วิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต

วิชาเลือก ๐๖ หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

แผน ข

วิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ ๐๖ หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

แผน ก (๒)

วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

MBA๒๐๑ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ ๓()

MBA๒๐๒ การจัดการการตลาด ๓()

MBA๒๐๓ การจัดการการเงิน ๓()

MBA๒๐๔ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ๓()

MBA๒๐๕ การบัญชีเพื่อการจัดการ ๓()

MBA๒๐๖ การจัดการการผลิตและการดำเนินการ ๓()

MBA๒๐๗ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ๓()

MBA๒๐๘ การวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง ๓()

วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

MBA๓๐๑ การจัดการธุรกิจระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓()

MBA๓๐๒ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ๓()

MBA๓๐๓ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ๓()

MBA๓๐๔ การบริหารโครงการ ๓()

MBA๓๐๕ การบริหารธุรกิจขนาดย่อม ๓()

MBA๓๐๖ การจัดการโลจิสติกส์ ๓()

MBA๓๐๗ การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ๓()

MBA๓๐๘ สัมมนาการจัดการทั่วไป ๓()

MBA๓๐๙ การบัญชีภาษีอากร ๓()

MBA๓๑๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ๓()

MBA๓๑๑ จริยธรรมทางธุรกิจ ๓()

วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

MBA๔๐๑ การเตรียมและการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ๓ หน่วยกิต

MBA๔๐๒ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ๓ หน่วยกิต

MBA๔๐๓ การเขียนรายงานและการเสนอวิทยานิพนธ์ ๖ หน่วยกิต

 แผน ข

วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

MBA๒๐๑ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ ๓()

MBA๒๐๒ การจัดการการตลาด ๓()

MBA๒๐๓ การจัดการการเงิน ๓()

MBA๒๐๔ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ๓()

MBA๒๐๕ การบัญชีเพื่อการจัดการ ๓()

MBA๒๐๖ การจัดการการผลิตและการดำเนินการ ๓()

MBA๒๐๗ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ๓()

MBA๒๐๘ การวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง ๓()

วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

MBA๓๐๑ การจัดการธุรกิจระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓()

MBA๓๐๒ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ๓()

MBA๓๐๓ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ๓()

MBA๓๐๔ การบริหารโครงการ ๓()

MBA๓๐๕ การบริหารธุรกิจขนาดย่อม ๓()

MBA๓๐๖ การจัดการโลจิสติกส์ ๓()

MBA๓๐๗ การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ๓()

MBA๓๐๘ สัมมนาการจัดการทั่วไป ๓()

MBA๓๐๙ การบัญชีภาษีอากร ๓()

MBA๓๑๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ๓()

MBA๓๑๑ จริยธรรมทางธุรกิจ ๓()

การค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต

MBA๔๐๔ การดำเนินการการค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต

MBA๔๐๕ การเขียนรายงานและการเสนอการค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต

รายวิชาเสริม

นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ โดยคะแนนที่ได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดไว้ในระเบียบในกรณีที่ผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

ENG๑๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓()

COM๑๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓()

ข้อกำหนดเฉพาะ

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการให้เรียนใน ๒ รายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติม ได้แก่

MBA๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์ ๓()

MBA๑๐๒ บัญชีการเงิน ๓()

 

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มวิชาบังคับ

๒๐๑ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ ๓()

Management and Organization Behavior

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ และพฤติกรรมของคนในองค์การ การจัดองค์การ กลุ่มในองค์การ การจูงใจ ภาวะผู้นำ การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารในองค์การ ตลอดจนการนำแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารงานในองค์การ

 

MBA๒๐๒ การจัดการการตลาด ๓()

Marketing Management

ศึกษาแนวคิดด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการบริหารการตลาด การจัดทำแผนการตลาด ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด การนำแผนไปปฏิบัติโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์และปัญหาทางการตลาด

 

MBA๒๐๓ การจัดการการเงิน ๓()

Financial Management

ศึกษาเป้าหมาย และหน้าที่ของการเงิน วิธีการวิเคราะห์และแผนการเงิน การบริหาร สินทรัพย์หมุนเวียน แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของเงินทุน การคาดคะเนการหมุนเวียนของเงินทุน การตัดสินใจลงทุน ความต้องการเงินทุน การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณเงินทุน และการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน

 

MBA๒๐๔ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ๓()

Managerial Economics

ศึกษาหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยวิเคราะห์กะประมาณอุปสงค์และพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหาด้วยโปรแกรมเส้นตรงมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการจัดการธุรกิจ ศึกษาลักษณะของกำไรและดุลยภาพของตลาดแข่งขันในประเภทต่าง ๆ เกณฑ์การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักเศรษฐศาสตร์

 

MBA๒๐๕ การบัญชีเพื่อการจัดการ ๓()

Management Accounting

ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การควบคุมและตัดสินใจ รวมทั้งการวัดและประเมินผลประกอบการของธุรกิจ การแยกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร กระบวนการงบประมาณและการประยุกต์เทคนิคทางบัญชีไปสู่ปัญหาทางธุรกิจ และจริยธรรมของนักบัญชี

 

MBA๒๐๖ การจัดการการผลิตและการดำเนินการ ๓()

Production and Operations Management

ศึกษาองค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและบริการ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงหลักการและวิธีการในการจัดการและตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีการทำงาน การกำหนดมาตรฐานการผลิต การกำหนดค่าจ้างแรงงาน การควบคุม การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการระบบคุณภาพ

 

MBA๒๐๗ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ๓()

Strategic Management

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นถึงวิธีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานกับการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการ

 

MBA๒๐๘ การวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง ๓()

Advanced Business Research

ศึกษาแนวความคิด หลักการ รูปแบบ การทำวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางธุรกิจ และศึกษาจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการวิจัยทางธุรกิจ ๑ เรื่อง

 

กลุ่มวิชาเลือก

MBA๓๐๑ การจัดการธุรกิจระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓()

International of Asean Economic Community Management

ศึกษากระบวนการบริหารการจัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การบูรณาการหน้าที่ทางการบริหารสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และในแต่ละสถานการณ์ สภาพแวดล้อมโลกที่ผันแปร เทคนิคเครื่องมือวิธีการสมัยใหม่ในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นศึกษาความเป็นมา พัฒนาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎระเบียบ ข้อตกลงในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 

MBA๓๐๒ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ๓()

Business Negotiations

ศึกษาความสำคัญของการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ และเทคนิคการเจรจาต่อรองที่มีต่อความสำเร็จของผู้บริหาร ส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจรจาทางธุรกิจ ทั้งทางด้านบุคคล ระหว่างบุคคล และองค์การทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับการจัดการ การวิเคราะห์รูปแบบ และช่องทางการเจรจาทางธุรกิจในลักษณะส่วนตัวและกลุ่ม การเจรจาทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการฝึกการสั่งการโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

 

MBA๓๐๓ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ๓()

Innovation and Change Management

ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมและปัจจัยอื่น ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่มีผลกระทบต่อองค์การโดยเน้นการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจ สามารถแข่งขันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

MBA๓๐๔ การบริหารโครงการ ๓()

Project Management

ศึกษาการกำหนดแผนหลักและตารางงาน การประมาณรายได้ การจ่ายลงทุนและผลตอบแทน ที่ต้องการจากโครงการ การใช้เครื่องมือในการจัดการเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับดำเนินงาน ทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและเวลา โดยใช้ต้นทุนต่ำสุด

 

MBA๓๐๕ การบริหารธุรกิจขนาดย่อม ๓()

Small Business Management

ศึกษาลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเน้นศึกษาธุรกิจขนาดย่อมได้แก่ การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางแผนการผลิต การตลาด การเงิน การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อมที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมแต่ละประเภทโดยใช้กรณีศึกษาบทบาทของ SME และผลกระทบต่อ SME จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

MBA๓๐๖ การจัดการโลจิสติกส์ ๓()

Logistics Management

ศึกษาการออกแบบเครือข่ายสถานที่ การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของวัสดุและข่าวสารระหว่างสถานที่ ปัญหาการกระจายสินค้า พิธีการศุลกากร การจัดการสารสนเทศโลจิสติกส์ และการจัดการเพื่อการส่งออกและการนำเข้า โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

MBA๓๐๗ การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ๓()

Business Law and Taxation

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวางแผนภาษีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการภาษีอากรที่มีต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการจากนโยบายภาษีของกิจการ โดยครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติทางภาษีทั้งด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อากรแสตมป์ ภาษีท้องถิ่น และอนุสัญญาภาษีซ้ำซ้อน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ

 

MBA๓๐๘ สัมมนาการจัดการทั่วไป ๓()

Seminar in Management

ศึกษาประเด็นปัญหาและฝึกฝนการแก้ปัญหาการจัดการในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาและนำมาสัมมนาในหัวข้อที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกำหนดขึ้น

 

MBA๓๐๙ การบัญชีภาษีอากร ๓()

Tax Accounting

ศึกษาระบบภาษีอากร ปัญหาการบัญชีภาษีอากร การกำหนดนโยบายและการวางแผนของธุรกิจในด้านภาษี ปัญหาภาษีอากรกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ผลกระทบทางด้านภาษีต่อธุรกิจในเรื่องการทำสัญญาการเป็นตัวแทน การตีราคาสินค้าและสินทรัพย์ ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ความแตกต่างทางการบัญชีและภาษีอากร และการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงการศึกษาประมวลรัษฎากรคำวินิจฉัยทางการภาษีอากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 MBA๓๑๐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ๓()

Strategic Human Resource Management

ศึกษาหลักการ เทคนิค ทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการบริหาร วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมในการบริหาร

 

MBA๓๑๑ จริยธรรมทางธุรกิจ ๓()

Business Ethics

ศึกษาปรัชญา และการควบคุมจริยธรรมในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในการตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ การวิเคราะห์และบ่งชี้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการ เกี่ยวกับจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน

 

วิทยานิพนธ์

MBA๔๐๑ การเตรียมและการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ๓ หน่วยกิต

Preparation and Submission of Thesis Proposal

ศึกษาขั้นตอนการเลือกหัวข้อที่สนใจ กำหนดแนวทางการค้นคว้าเพื่อเขียนเป็นเอกสารเค้าโครงขอทำวิทยานิพนธ์ โดยเขียนให้เสร็จและเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเพี่อขออนุมัติหัวข้อ

 

MBA๔๐๒ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ๓ หน่วยกิต

Preparation of Thesis Instruments and Data Sources

ข้อกำหนด ต้องผ่านรายวิชา ๔๐๑ การเตรียมและเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์๓ หน่วยกิต

ศึกษาขั้นตอนจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให้เหมาะกับลักษณะและแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดกลุ่มตัวอย่างให้พร้อม และเตรียมระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บ

 

MBA๔๐๓ การเขียนรายงานและการเสนอวิทยานิพนธ์ ๖ หน่วยกิต

Write-up and Submission of Thesis

ข้อกำหนด ต้องผ่านรายวิชา MBA๔๐๒ การเตรียมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ ๓ หน่วยกิต

ศึกษาขั้นตอนเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ จัดทำเป็นรูปเล่มตามรูปแบบและมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยื่นเรื่องขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และจัดทำบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

 

การค้นคว้าอิสระ

MBA๔๐๔ การดำเนินการการค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต

Preparation of Independent Study Proposal

ศึกษาขั้นตอนศึกษารูปแบบการทำและการเขียนการค้นคว้าอิสระ นำเสนอปัญหาการค้นคว้าอิสระ โดยเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ เขียนเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา นำเสนอวิธีการและจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เขียนเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

 

MBA๔๐๕ การเขียนรายงานและการเสนอการค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต

Write-up and Submission of Independent Study

ข้อกำหนด ต้องผ่านรายวิชา MBA๔๐๔ การดำเนินการการค้นคว้าอิสระ

ศึกษาขั้นตอนเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลและเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ จัดทำเป็นรูปเล่มตามรูปแบบและมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยื่นเรื่องขอสอบ การค้นคว้าอิสระ และจัดทำบทความวิชาการ

 

วิชาเสริม

ENG๑๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓()

English for Graduates Students

ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ การฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

COM๑๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓()

Computers for Graduates

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

 

MBA๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์ ๓()

Principles of Economics

ศึกษาถึงมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอุปสงค์ และพฤติกรรมผู้บริโภค อุปทานและทฤษฎีการผลิต รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศและการรวม กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของรัฐบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

MBA๑๐๒ บัญชีการเงิน ๓()

Financial Accounting

ศึกษาการบัญชีและแม่บทการบัญชี กฎหมายทางบัญชี งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน กระบวนการทางบัญชี การวัดผลการดำเนินงาน การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และการบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 

แผนการเรียนการสอนหลักสูตรแผน ก เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผน ก (2)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ENG101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

COM101

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

MBA201

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

3(3-0-6)

MBA202

การจัดการการตลาด

3(3-0-6)

MBA203

การจัดการการเงิน

3(3-0-6)

MBA204

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

MBA209

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

3(2-2-5)

หมายเหตุ : *เรียนไม่นับหน่วยกิต

 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

MBA205

บัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

MBA206

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

MBA207

จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

MBA208

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

————

เลือกในกลุ่มวิชา

3(3-0-6)

MBA401

เตรียมวิทยานิพนธ์

3

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

MBA401

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

3

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

MBA401

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์

6

 

แผน ข 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ENG101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

MBA201

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

3(3-0-6)

MBA202

การจัดการการตลาด

3(3-0-6)

MBA101

หลักเศรษฐศาสตร์*

3(3-0-6)

หมายเหตุ : *เรียนไม่นับหน่วยกิต

 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

MBA204

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

MBA209

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

3(2-2-5)

COM101

คอมพิวเตอร์สำหรับนักบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

MBA102

บัญชีการเงิน*

3(3-0-6)

หมายเหตุ : *เรียนไม่นับหน่วยกิต

 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

MBA207

จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

MBA203

การจัดการการเงิน

3(3-0-6)

MBA402

เตรียมภาคนิพนธ์

3

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

MBA205

บัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

MBA206

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

MBA208

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

————

เลือกในกลุ่มวิชา

3(3-0-6)

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

————

เลือกในกลุ่มวิชา

3(3-0-6)

————

เลือกในกลุ่มวิชา

3(3-0-6)

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

MBA402

เสนอภาคนิพนธ์

3