หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ชื่อหลักสูตรและสาขา

ชื่อหลักสูตร     

ภาษาไทย      : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาษาอังกฤษ   : Master of Art in DevelopmentStrategy

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

                 ชื่อย่อ    : ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม    : Master of Art Program in DevelopmentStrategy

                 ชื่อย่อ     : M.A. (DevelopmentStrategy)

          ได้รับการรับรองคุณวุฒิ : ๒๕๕๖

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         ปรัชญา

         เป็นผู้นำการพัฒนาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างองค์รวมและบูรณาการ

         วัตถุประสงค์

             ๑. สร้างมหาบัณฑิตเป็นนักพัฒนาที่มีความรู้ กระบวนทัศน์ และมีความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ สร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ การใช้เทคนิคการบริหารการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมทั้งภาคเอกชน

             ๒. สร้างมหาบัณฑิตที่มีเจตคติ มองปัญหาและมีระบบคิดที่ถูกต้อง สามารถสร้างยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินการพัฒนาสังคมที่มีประสิทธิภาพ  

             ๓. สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการสร้าง ประยุกต์ และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้พัฒนาสังคมอย่างสมดุลรอบด้าน ภายใต้การมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และธรรมมาภิบาลในการดำเนินการพัฒนาสังคมในทุกมิติอย่างมีความสัมพันธ์และสมดุล

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

          คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐             

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะแจ้งการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโทเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

การจัดการศึกษา

ระบบการศึกษา

          เป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละ ภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ระยะเวลาในการศึกษา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

     ๑.  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

     ๒.  การสำเร็จการศึกษา

          แผน ก

๑) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) สอบผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด หรือเรียนรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามที่หลักสูตรกำหนด

๓) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการปกป้องจากการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

๕) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน

แผน ข

๑) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) สอบผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด หรือเรียนรายวิชาทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามที่หลักสูตรกำหนด

๓) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า

) เสนอภาคนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

 

จำนวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรอย่างน้อย ๓๙ หน่วยกิต

          โครงสร้างหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต)

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก(๒)

แผน ข

๑. หมวดวิชาพื้นฐาน

๙  หน่วยกิต

๙  หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

   .  วิชาบังคับ

   ๒.๒  วิชาเลือก

๑๘  หน่วยกิต

๑๒  หน่วยกิต

๖  หน่วยกิต

๒๔  หน่วยกิต

๑๒  หน่วยกิต

๑๒  หน่วยกิต

๓. วิทยานิพนธ์

๑๒  หน่วยกิต

๔. การค้นคว้าอิสระ

๖  หน่วยกิต

๕. รายวิชาเสริม ประกอบด้วย

    ๕.๑  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

    ๕.๒  คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

 

การจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาพื้นฐาน         ๙  หน่วยกิต    

                 รหัส            ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต

                 MDS๐๑๐๑    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                              ๓(๒-๒-๕)

                                  Research Methodology of Social Science

                 MDS๐๑๐๒    การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา                                ๓(๒-๑-๖)                                Development Strategies Research

                 MDS๐๑๐๓    การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา                          ๓(๓-๐-๖)                                 Development Situation Analysis

หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก(๒) จำนวน ๑๘ หน่วยกิต แผน ข จำนวน ๒๔ หน่วยกิต

                 ๑)  วิชาบังคับ แผน ก(๒) และแผน ข จำนวน ๑๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย

                 MDS๐๒๐๑    ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา             ๓(๒-๒-๕)

                                  Philosophy Concepts and Theories Related to Development

                 MDS๐๒๐๒    ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                         ๓(๒-๒-๕)

                                  Development Strategy

                 รหัส            ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต

                 MDS๐๒๐๓    องค์กรและผู้นำในการพัฒนา                                 ๓(๓-๐-๖)

                                  Organization and Leader for Development

                 MDS๐๒๐๔    ฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการสัมมนา ๓(๐-๓-๖)

                                          Practicum Planning Development Strategy and Seminar

                 ) หมวดวิชาเลือก แผน ก(๒) ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และแผน ข ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

                 MDS๐๓๐๑    ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนา           ๓(๓-๐-๖)

                                          Wisdom and AppropriateTechnology for Development

                 MDS๐๓๐๒    คุณธรรมสำหรับนักยุทธศาสตร์การพัฒนา                    ๓(๓-๐-๖)

                                  Ethics for Developmental Strategist

                 MDS๐๓๐๓    การพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            ๓(๓-๐-๖)

                                          Development Following Philosophy of Sufficiency Economy

                 MDS๐๓๐๔    การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนา        ๓(๓-๐-๖)

                                          Communication and Network for Development

                 MDS๐๓๐๕    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              ๓(๓-๐-๖)

                                          Natural Resources and Environmental Management

                 MDS๐๓๐๖    ทุนทางสังคม และพหุวัฒนธรรมในการพัฒนา                ๓(๓-๐-๖)

                                          Social Capitaland Multi Cultural for Development

                 MDS๐๓๐๗    รัฐธรรมนูญเพื่อการพัฒนา                                    ๓(๓-๐-๖)

                                  Constitution for Development                          

                 MDS๐๓๐๘    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                      ๓(๒-๒-๕)

                                  Environment and Development                        

                 MDS๐๓๐๙    การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา             ๓(๒-๒-๕)

                                          Dissemination and Transfer of Development Strategy

                 MDS๐๓๐๑๐ การวิเคราะห์กรณีการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา     ๓(๒-๒-๕)

                                          Analysis Cases of Development and Development Strategy

                 หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                 แผน ก(๒) หมวดวิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต

                 MDS๐๔๐๑    วิทยานิพนธ์                                                 ๑๒ หน่วยกิต

                                  Thesis

                 แผน ข หมวดการค้นคว้าอิสระ  ๖ หน่วยกิต

                 MDS๐๕๐๑    การค้นคว้าอิสระ                                              ๖ หน่วยกิต

                                  Independent Study

                 รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต  ๙ หน่วยกิต

                 รหัส            ชื่อวิชา                                                         หน่วยกิต

                 ENG๑๐๐๑     ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                   ๓()

                 COM๑๐๐๑   คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                    ๓(๓-๐-๖)

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                 รหัส          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-ศ)

                 MDS๐๑๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                        ๓(๒-๒-๕)

                               Research Methodology of Social Science

                               ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพทางสังคมศาสตร์ กระบวนการวิจัย การวางแผนและการออกแบบวิจัยที่เหมาะสมกับประเด็นปัญหาการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย สรุปผลที่ได้จากวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

 

                 MDS๐๑๐๒ การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา                                         ๓(๒-๒-๕)

                               Development Strategies Research

                               ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ ของการวิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ประเภทที่ ๑ การวิจัยการยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรง มี ๕ รูปแบบ คือ การวิจัยตรวจสอบ การวิจัยปรับปรุง การวิจัยถ่ายโอน การวิจัยปรับใช้ และการวิจัยการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเภทที่ ๒ การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอ้อม มี ๓ รูปแบบ คือ การวิจัยวิเคราะห์หรือประเมินปัญหาความต้องการ การวิจัยตรวจสอบหลักวิชาหรือทฤษฎี และการวิจัยวิเคราะห์หรือประเมินโครงการพัฒนา โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสำหรับการเขียนเค้าโครงการวิจัย (Research Proposal) และดำเนินการวิจัยในแต่ละรูปแบบได้

                           

                 MDS๐๑๐๓  การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา                                 ๓(๓-๐-๖)                 Development Situation Analysis

                               ศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนและไทยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ประมวลสรุปเป็นแนวทาง หรือประเด็นที่จะนำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน

 

 

 

                 รหัส          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-ศ)

                 MDS๐๒๐๑ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา                      ๓(๒-๒-๕)

                               Philosophy Concepts and Theories Related to Development

                               ศึกษาปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ของแต่ละปรัชญา ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงแนวทาง กระบวนการ รูปแบบ หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติหลักการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                 MDS๐๒๐๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                   ๓(๒-๒-๕)

                               Development Strategy                                   

                               ศึกษาความหมายของการพัฒนา หลักการและการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากกรอบความคิดต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดการพัฒนาของตนเอง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ และการประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การพัฒนา รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อการทำนาย ควบคุม เสริมสร้างการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับอนาคต และฝึกการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยทฤษฎีระบบและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เหมาะสม

 

                 MDS๐๒๐๓ องค์กรและผู้นำในการพัฒนา                                           ๓(๓-๐-๖)

                               Organization and Leader for Development

                               ศึกษาปัญหา ความต้องการของบุคคลในองค์กร วิเคราะห์นโยบาย รูปแบบ ลักษณะขององค์กร พฤติกรรมการบริหารและพัฒนาองค์กรทางสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้นำ คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทของผู้นำ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และอุดมการณ์ของผู้นำในการพัฒนา

 

                 MDS๐๒๐๔ ฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการสัมมนา         ๓(๐-๓-๖)

                               Practicum Planning Development Strategy and Seminar

                               นักศึกษาเลือกพื้นที่ศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลที่เป็นปัญหาทุกข์ร้อน ปัญหาปัจจัย และปัญหาสืบเนื่อง นำประเด็นปัญหามาทำการวิเคราะห์ค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์ วางแผนตามกระบวนวิถีทางยุทธศาสตร์การพัฒนา นำแผนไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่ ศึกษาวิเคราะห์และนำผลการศึกษาไปดำเนินการสัมมนา สรุปเป็นประเด็นองค์ความรู้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

 

 

 

 

                 รหัส          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-ศ)

                 MDS๐๓๐๑ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนา                    ๓(๓-๐-๖)

                               Wisdom and Appropriate Technology for Development

                               ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ และรูปแบบของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตลอดทั้งแนวคิดทฤษฎีและหลักการใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม การประยุกต์ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ร่วมศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายผลกระทบจาก การใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาสังคม

 

               MDS๐๓๐๒  คุณธรรมสำหรับนักยุทธศาสตร์การพัฒนา                             ๓(๓-๐๖)

                               Ethics for Developmental Strategist

                               ศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีการทางปัญญา ศาสนา จิตวิทยา รวมทั้งคุณลักษณะของบุคคลตัวอย่าง ประเมินคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน หาแนวทาง ในการประยุกต์องค์ความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการบริหารงานโดยหลักคุณธรรม จริยธรรมที่นำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนา สามารถพัฒนาตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถหาแนวทางในการประยุกต์องค์ความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนา เช่น การจัดการทรัพยากร การควบคุม การสร้างสัมพันธภาพ การแก้ปัญหาการตัดสินใจ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาและเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา

                  

                 MDS๐๓๐๓ การพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    ๓(๓-๐๖)

                               Development Following Philosophy of Sufficiency Economy

                               ศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการพัฒนาตามแนวเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก แนวความคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของแนวคิด และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำการสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมตามสภาพบริบท หรือภูมิสังคมไทย

 

                 MDS๐๓๐๔ การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนา                  ๓(๓-๐๖)

                               Communication and Network for Development

                               ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภท เทคนิค รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ ของการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยสนับสนุน รวมถึงตัวแบบที่จะนำมาใช้ในการสร้าง เครือข่ายสำหรับการพัฒนาสังคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารและใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละบริบทของสังคมได้

                 รหัส          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-ศ)

                 MDS๐๓๐๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       ๓(๓-๐๖)

                               Natural Resources and Environmental Management

                               ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ แนวทางในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมชองประชาชนที่สอดคล้องตามความต้องการและความจำเป็นโดยไม่ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศและไม่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อม สังเคราะห์องค์ความรู้และการร่วมมือขององค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน         

 

                 MDS๐๓๐๖ ทุนทางสังคม พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม                      ๓(๓-๐๖)

                               Social Capital, Multi Cultural and Social Development

                               ศึกษาโครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบสังคมแบบดั้งเดิมของประเทศไทย ที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎีและปรัชญาที่เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม ทุนทางสังคมของไทย และชุมชนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทของวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม

                  

                 MDS๐๓๐๗ รัฐธรรมนูญเพื่อการพัฒนา                                              ๓(๓-๐-๖)

                               Constitution for Development

                               ศึกษารัฐธรรมนูญไทยในฐานะเป็นแม่บทในการกำหนดเป้าหมายเพื่อ การพัฒนา และเป็นสัญญาประชาคมในการที่จะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากร เพื่อที่จะศึกษาความสอดคล้องของการใช้กฎหมายที่ออกมาตามรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ

 

                 MDS๐๓๐๘ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                               ๓(๒-๒-๕)

                               Environment and Development

                               ศึกษาแนวคิด วิวัฒนาการของการศึกษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในการพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนากับองค์กรที่เกี่ยวข้องทางสภาพแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน รวมทั้งทำการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

                 รหัส          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-ศ)

                 MDS๐๓๐๙ การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา                       ๓(๒-๒-๕)

                               Dissemination and Transfer of Development Strategy

                               ศึกษา และฝึกปฏิบัติหลักการและวิธีการในการเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงพัฒนา หลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนากลุ่มคนระดับต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานโครงการที่มุ่งเผยแพร่หรือถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อทำความเข้าใจเทคนิควิธีเผยแพร่หรือถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละอย่าง นำความรู้มาทำการเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปอย่างน้อย ๑ – ๒ เรื่อง และทำการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ๑ – ๒ เรื่อง

                  

                 MDS๐๓๑๐ การวิเคราะห์กรณีการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา             ๓(๒-๒-๕)

                               Analysis Cases of Development and Development Strategy

                               ฝึกวิเคราะห์โครงการพัฒนาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว องค์กรหรือคณะบุคคล ชุมชน จังหวัด ประเทศ และภูมิภาคของโลก ทั้งโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความมั่นคง ด้านการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ถ้ามี โดยเลือกทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก และโครงการที่มีความสำเร็จน้อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทักษะในการมองเห็นการก่อกำเนิดของแต่ละโครงการว่ามีความเป็นมาอย่างไร ด้วยเหตุผลและเพื่อตอบสนองอะไร มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ อย่างไร และโครงการนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยต่างกันเพราะเหตุปัจจัยใด 

 

                 MDS๐๔๐๑ วิทยานิพนธ์                                                             ๑๒ หน่วยกิต

                               Thesis

                               ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน  ส่วนที่ ๑ จำนวน ๓ หน่วยกิต  ส่วนที่ ๒ จำนวน  ๓  หน่วยกิต และส่วนที่  ๓ จำนวน ๖ หน่วยกิต ตามลำดับ                                      

                               (๑)  ศึกษาขั้นตอนการเลือกหัวข้อที่สนใจ กำหนดแนวทางการค้นคว้าเพื่อเขียนเป็นเอกสารเค้าโครงขอทำวิทยานิพนธ์ ดำเนินการตามขั้นตอน และนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเพื่อขออนุมัติหัวข้อ (๒)  ศึกษาขั้นตอนจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะและแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดกลุ่มตัวอย่าง และเตรียมระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บ  และ (๓)  ศึกษาขั้นตอนเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ จัดทำรูปเล่มตามรูปแบบและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยื่นเรื่องขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และจัดทำบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

 

                 รหัส          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-ศ)

                 MDS๐๕๐๑ การค้นคว้าอิสระ                                                       ๖ หน่วยกิต

                               Independent Study

                               ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสนใจเป็นพิเศษ โดยการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง และมีขั้นตอนในการศึกษาถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาอย่างมีระบบระเบียบทางวิชาการ โดยมุ่งความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์หลักการพัฒนาไปใช้ในองค์กร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น องค์กร กลุ่ม และประเทศโดยรวม

 

                 ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                            ๓(๒-๒-๕)

                               English for Graduate Students

                               ฝึกทักษะ พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเน้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                

                 COM๑๐๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                            ๓(๒-๒-๕)

                               Computer for Graduate Student

                               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน การออกแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย

 


 

แผนการศึกษา

แผน ก(๒)

ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

COM๑๐๐๑

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

ไม่นับหน่วยกิต

MDS๐๒๐๑

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

๓(๒-๒-๕)

MDSXXXX

XXXXXXXXX

๓(XXX)

MDS๐๒๐๓

องค์กรและผู้นำในงานพัฒนา

๓(๓-๐-๖)

รวม

๙ หน่วยกิต

            * ไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDS๐๑๐๑

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

๓(๒-๒-๕)

ENG๑๐๐๑

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

ไม่นับหน่วยกิต

MDS๐๑๐๓

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา

๓(๓-๐-๖)

MDS๐๒๐๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓(๒-๒-๕)

รวม

๙ หน่วยกิต

            * ไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDS๐๑๐๒

การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓(๒-๒-๕)

MDS๐๒๐๒

ฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการสัมมนา

๓(๑-๒-๖)

MDSXXXX

XXXXXXXXXXX

๓(XXX)

MDS๐๔๐๑

วิทยานิพนธ์

๓ หน่วยกิต

รวม

๑๒ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDS๐๔๐๑

วิทยานิพนธ์

๓ หน่วยกิต

รวม

๓ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDS๐๔๐๑

วิทยานิพนธ์

๖ หน่วยกิต

รวม

๖ หน่วยกิต

แผน ข

ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

COM๑๐๐๑

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

ไม่นับหน่วยกิต

MDS๐๒๐๑

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

๓(๓-๐-๖)

MDSXXXX

XXXXXXXXX

๓(XXX)

MDS๐๒๐๓

องค์กรและผู้นำในงานพัฒนา

๓(๓-๐-๖)

รวม

๙ หน่วยกิต

* ไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDS๐๑๐๑

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

๓(๒-๒-๕)

ENG๑๐๐๑

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

ไม่นับหน่วยกิต

MDS๐๑๐๓

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา

๓(๓-๐-๖)

MDS๐๒๐๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓(๒-๒-๕)

รวม

๙ หน่วยกิต

* ไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDS๐๑๐๒

การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓(๒-๒-๕)

MDS๐๒๐๒

ฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการสัมมนา

๓(๑-๒-๖)

MDSXXXX

XXXXXXXXXXX

๓(XXX)

รวม

๙ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDSXXXX

XXXXXXXXX

๓(XXX)

MDSXXXX

XXXXXXXXX

๓(XXX)

รวม

๖ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MDS๐๕๐๑

การค้นคว้าอิสระ

๖ หน่วยกิต

รวม

๖ หน่วยกิต