ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program in Teaching Profession
ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต ชื่อภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma (Teaching Profession)
Grad.Dip. (Teaching Profession)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
  คณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญาของหลักสูตร
  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเพื่อการประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณภาพที่สอดคล้องมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1) เพื่อรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาวิชาชีพครูและผลิตครูตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2) เพื่อส่งเสริมการยกมาตรฐานวิชาชีพครูตามแนวนโยบายของชาติ
3) เพื่อขยายบทบาทของคณะครุศาสตร์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่ ก.พ. รับรอง
2) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพครู
3) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และ/หรือภายใต้เงื่อนไขระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและระเบียบสภาประจำมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ระบบการศึกษา
  จัดเป็นภาคปกติ แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยเวลาเรียนของแต่ละภาคเรียนเทียบได้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ระยะเวลาการศึกษา
  ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ
 
การลงทะเบียน
  ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต อย่างน้อย 12 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
1. การวัดผล
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านการประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. โครงสร้างของหลักสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่กำหนดในข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
– วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ 6 หน่วยกิต
3. รายวิชาตามหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ เรียน 21 หน่วยกิต
1001501
หลักการศึกษาและความเป็นครูชั้นวิชาชีพ 3(3-0-6)
1002502
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3(2-2-5)
1002509
การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1003503
จิตวิทยาการศึกษาและการบริหารจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6)
1004504
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
1004505
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 3(3-0-6)
1005506
ภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 3(2-2-5)
วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1001510
การประกันและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
1001511
การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6)
1001512
สัมมนาทางการศึกษา 3(3-0-6)
1001514
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3(3-0-6)
1003504
การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6)
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียน 6 หน่วยกิต
1006507
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3(300)
1006508
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 3(300)

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
1001501
หลักการศึกษาและความเป็นครูชั้นวิชาชีพ
3(3-0-6)
  Principles of Education and Professional Teacher  
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาและปรัชญาการศึกษา ประวัติการศึกษาไทย ทฤษฏีและหลักการบริหารการศึกษาไทยที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครูและวิทยฐานะของครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูดี ครูเก่ง และครูปรีชาสามารถ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้นำทางการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
     
1002502
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3(2-2-5)
  Curriculum and Instructional Process  
  ศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรการสอน ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงชั้น การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัด การเรียนรู้ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทำโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ การใช้และการผลิตสื่อในการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และการฝึกทักษะปฏิบัติการสอน  
     
1002509
การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
  Development of Learning Model  
  รูปแบบการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนที่เน้นให้ความสำคัญต่อผู้เรียน การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาตัวบุคคล เน้นความสัมพันธ์กับผู้อื่น แบบทักษะกระบวนการตามแนวพุทธศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นการรับรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนในการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา การหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กรณีจริงหรือจำลอง เพื่อฝึกประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และเพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
     
1003503
จิตวิทยาการศึกษาและการบริหารจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
  Educational Psychology and Classroom Management  
  ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดชั้นเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การช่วยเหลือและการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียน และการปกครองชั้นเรียน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน การปรับพฤติกรรมผู้เรียน การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียนมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กรและการทำงานเป็นทีม  
     
1004504
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
  Ducational Measurement and Evaluation  
  ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ลักษณะของเครื่องมือ การวัดผล การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาตาม คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สถิติการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ตลอดจนการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน  
     
1005506
ภาษา นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
3(2-2-5)
  Languages, Innovation and Information Technology for Teachers  
  ศึกษาธรรมชาติของภาษา หลักการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อสาร ทักษะในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมสำหรับครู  
     
1004505
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
3(3-0-6)
  Educational and Classroom Research  
  ศึกษาทฤษฏีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การนำเสนอและการประเมินผลงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย  
     
1006507
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3(300)
  Teaching Practicum 1  
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ การปฏิบัติและการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ โครงการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดทำโครงการฝึกอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การสร้างสัมพันธ์กับชุมชน การเรียนรู้วัฒนธรรมในองค์กร การรวบรวมข้อมูลนำเสนอผลการศึกษา และการแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
     
1006508
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3(300)
  Teaching Practicum 2  
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์ทางการศึกษา  
     
รายวิชาเลือก  
1001511
การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
  Educational Project and Planning Management  
  ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศต่อการบริหารจัดการ การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  
     
1001512
สัมมนาทางการศึกษา
3(3-0-6)
  Seminar in Education  
  ศึกษาบริบท ประเด็น ปัญหาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อระบบการศึกษา การจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ทั้งอดีต ปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพ  
     
1001514
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3(3-0-6)
  Non-formal and Lifelong Education  
  ศึกษาปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนของสากล การวิเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในต่างประเทศและประเทศไทย การบริหารและบริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
     
1001510
การประกันและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
  Quality Assurance and Educational Improvement  
  ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการประเมินตนเอง บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา สภาพการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาและท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดทำโครงงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นและชุมชน การนำหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการที่จะค้นหาหลักวิชาที่เหมาะสม  
     
1085601
การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
  Integrational Inclusion Education  
  ศึกษาความสำคัญ ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภทและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนแบบเรียนรวม ทักษะสำหรับครู และการบริหารเพื่อสนับสนุนการศึกษาพิเศษ นโยบายและการสนับสนุนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและค้นหาหลักวิชาและแนวคิดทฤษฎีเพิ่มขึ้นด้วยตนเอง โดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง