หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

ชื่อหลักสูตรและสาขา

          ชื่อหลักสูตร               

               ภาษาไทย      สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

               ภาษาอังกฤษ   Master of Public Health Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

              ชื่อเต็ม (ไทย)          :สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

              ชื่อย่อ   (ไทย)        :ส.ม.

              ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      :Master of Public Health

               ชื่อย่อ   (อังกฤษ)     :M.P.H.

ได้รับการรับรองคุณวุฒิ :

 

ปรัชญา

          มุ่งผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำ มีทักษะในระดับสูงสำหรับการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสามารถบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ ในระบบสุขภาพ โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนานโยบายให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำรงไว้ซึ่งสุขภาวะของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี เพื่อการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับความจำเป็นและปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีลักษณะที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

๑.  เป็นผู้มีความรอบรู้ในสหวิทยาการด้านสาธารณสุขและสามารถบูรณาการวิชาการเหล่านี้ เพื่อนำไปประยุกต์ในการควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างกว้างขวาง

๒.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทุกระดับ โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะ ในการสร้างสุขภาวะของประชาชน และประเทศ

๔.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และศรัทธาต่อพลังชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนการพัฒนาเพื่อสุขภาพชุมชนที่ดีและยั่งยืน

 

ระบบการจัดการศึกษา

          เป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐

          การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

          มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ๑.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

          สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ทำงานทางด้านสาธารณสุข หรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังสำเร็จปริญญาตรี และ

          ๓.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

     กรณีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสาธารณสุขต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาทางสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาตามหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณา

 

ระบบการศึกษา

          ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก (๒)

แผน ข

หมวดวิชาแกน

๑๒

๑๒

หมวดวิชาบังคับ

๑๑

๑๑

หมวดวิชาเลือก

๑๐

วิทยานิพนธ์

๑๒

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิตรวม

๓๙

๓๙

 

 

รายวิชา  แผน ก (๒)

     . หมวดวิชาแกน                                                             ๑๒      หน่วยกิต

              ๔๐๗๖๕๐๑  ปรัชญา และนโยบายสาธารณสุข                                ()

              ๔๐๗๖๕๐๒ วิทยาการระบาดประยุกต์                                         ()

               ๔๐๗๖๕๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยด้านสาธารณสุข                                  (

              ๔๐๗๖๕๐๔ ชีวสถิติประยุกต์                                                   ()

     . หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                     ๑๕      หน่วยกิต 

          .     วิชาบังคับ                                                                   ๑๑      หน่วยกิต

              ๔๐๗๖๖๐๑เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                                 ()

              ๔๐๗๖๖๐๒การจัดการระบบสุขภาพ                                           ()

              ๔๐๗๖๖๐๓ปฏิบัติการเสริมพลังชุมชน                                         (๑๒)

              ๔๐๗๖๙๐๑การสัมมนาด้านสาธารณสุข                              ()

          .  วิชาเลือก                                                                      หน่วยกิต

              ๔๐๗๖๖๒๐  การประยุกต์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ            ()

              ๔๐๗๖๖๒๑นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค                 ๒()                     

              ๔๐๗๖๖๒๒  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข                 ()

              ๔๐๗๖๖๒๓  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม                          ()

              ๔๐๗๖๖๒๔  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง                           ()

              ๔๐๗๖๖๒๕  การดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม              ()

              ๔๐๗๖๖๒๖วิธีการทางชีวเคมีในการประเมินภาวะโภชนาการ                ()

              ๔๐๗๖๖๒๗การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับงานสาธารณสุข                       ()

     หมวดวิทยานิพนธ์                                                         ๑๒      หน่วยกิต

              ๔๐๗๖๙๐๒วิทยานิพนธ์                                               ๑๒      หน่วยกิต

 

รายวิชา  แผน ข

. หมวดวิชาแกน                                                                  ๑๒      หน่วยกิต

          ๔๐๗๖๕๐๑ปรัชญา และนโยบายสาธารณสุข                                       ()

          ๔๐๗๖๕๐๒วิทยาการระบาดประยุกต์                                              ()

          ๔๐๗๖๕๐๓ระเบียบวิธีวิจัยด้านสาธารณสุข                                         (

          ๔๐๗๖๕๐๔ ชีวสถิติประยุกต์                                                        ()

 

 

 

. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                           ๒๑      หน่วยกิต 

     .     วิชาบังคับ                                                              ๑๑      หน่วยกิต

          ๔๐๗๖๖๐๑เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                                               ๓()

          ๔๐๗๖๖๐๒ การจัดการระบบสุขภาพ                                               ๒()

          ๔๐๗๖๖๐๓ปฏิบัติการเสริมพลังชุมชน                                               ๓(๑๒)

          ๔๐๗๖๙๐๑การสัมมนาด้านสาธารณสุข                                             ๓()

     ๒.๒     วิชาเลือก                                                             ๑๐      หน่วยกิต

          ๔๐๗๖๖๒๐การประยุกต์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ                   ()

          ๔๐๗๖๖๒๑ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค          ๒()                     

          ๔๐๗๖๖๒๒การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข                        ()

          ๔๐๗๖๖๒๓การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม                                 ()

          ๔๐๗๖๖๒๔อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง                                  ()

          ๔๐๗๖๖๒๕การดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม           ()

          ๔๐๗๖๖๒๖ วิธีการทางชีวเคมีในการประเมินภาวะโภชนาการ          ()

          ๔๐๗๖๖๒๗ การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับงานสาธารณสุข                           ()

.  หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                   ๖        หน่วยกิต

          ๔๐๗๖๙๐๓การศึกษาค้นคว้าอิสระ                              ๖        หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

หมวดวิชาแกน

๔๐๗๖๕๐๑     ปรัชญา และนโยบายสาธารณสุข                                                   ๓()

                    Philosophy and Public Health Policy

ศึกษาปรัชญา แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข วิธีการในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุขการกำหนดและพัฒนานโยบายระดับต่างๆ การนำนโยบายไปปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การทำแผนงานโครงการและการประเมินแผนงานโครงการด้านสุขภาพ

 

๔๐๗๖๕๐๒     วิทยาการระบาดประยุกต์                                                           ()

                    Applied Epidemiology

ศึกษาการเกิดโรค ธรรมชาติของโรคที่มีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค และการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ หลักการ วิธีการทางวิทยาการระบาดในการพรรณาถึงลักษณะการเกิด การกระจายของโรค การศึกษาแบบทดลองเพื่อยืนยันสาเหตุการสืบสวนหาสาเหตุเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรค และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

 

๔๐๗๖๕๐๓     ระเบียบวิธีวิจัยด้านสาธารณสุข                                                    ()   

                    Research Methodology in Public Health

ศึกษาหลักการและกระบวนการวิจัย รูปแบบและประเภทการวิจัยทางสาธารณสุขการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยโดยใช้หลักการทางระบาดวิทยา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการกำหนดหัวข้อ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยด้านสาธารณสุข การทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรการตั้งสมมติฐานหรือปัญหาวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล สถิติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลการวิจัยและการให้ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย

 

๔๐๗๖๕๐๔     ชีวสถิติประยุกต์                                                                      ()

                    Applied Biostatistics

ศึกษาความหมายกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ทางสถิติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษาความหมายของตัวแปร ข้อมูล ระดับการวัดของข้อมูล สถิติพรรณา สถิติอ้างอิงพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การเลือกใช้สถิติ การแปลผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัญหาและแก้ไขปรับปรุงงานด้านสาธารณสุข 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

วิชาเฉพาะบังคับ

๔๐๗๖๖๐๑     เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                                                           ()

                   Health Economics

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่องานสาธารณสุข การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขการวิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยบริการสุขภาพ 

 

๔๐๗๖๖๐๒     การจัดการระบบสุขภาพ                                                             ()

                   Management in Health Care System

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ กระบวนการและการวางแผน การเปลี่ยนแปลง การจัดองค์กรการเรียนรู้ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง การวางแผนระบบบริการในงานสาธารณสุขเทคนิคการนำเสนอการสื่อสารทางด้านสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์

๔๐๗๖๙๐๑     การสัมมนาด้านสาธารณสุข                                                        ๓()

                   Seminar in Public Health

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ และประเด็นปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการระบบสุขภาพของชาติ และการบริการด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระทบต่อภาวะสุขภาพ และงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ  

 

๔๐๗๖๖๐๓     ปฏิบัติการเสริมพลังชุมชน                                                        (๑๒)

                    Practicum in Community Empowerment

ปฏิบัติการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยนำหลักการและกลวิธีเสริมสร้างพลังอำนาจในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อเอื้ออำนาจแก่ชุมชนในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและดำรงไว้ซึ่งสุขภาวะของชุมชน 

 

วิชาเฉพาะ      

๔๐๗๖๖๒๐     การประยุกต์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ                               ()

                    Applied Alternative Medicine for Health Care 

ศึกษาและประยุกต์ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีน การนวดไทย การใช้สมุนไพรเพื่อการบำบัดและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 

๔๐๗๖๖๒๑     นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค                                  ()

                    Innovation in Health Promotion and Disease Prevention  

ศึกษากระบวนการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม โดยการประยุกต์ศาสตร์สาขาอื่นๆ เทคโนโลยีต่างๆ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

 

๔๐๗๖๖๒๒     การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข                                   ()

                    Developing Health Behavior in Public Health 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการวิเคราะห์และกำหนดการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เพื่อการสร้างเสริมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล

 

 

 

๔๐๗๖๖๒๓     การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม                                             ()

                    Environmental Impact Assessment

ศึกษาหลักการและวิธีการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความร่วมมือของชุมชนในระดับต่าง ๆ การศึกษาหลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต ตลอดจนศึกษาแผนงาน นโยบาย และการบริหารจัดการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

๔๐๗๖๖๒๔     อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง                                             ()

                    Advanced Occupational Health and Safety

วิเคราะห์ผลกระทบ และอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานทั้งทางกายภาพเคมีชีวภาพอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพองค์ประกอบสำคัญในงานอาชีวอนามัยบทบาทของบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยหลักการควบคุมอันตรายในสถานประกอบการการบริหารความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

 

๔๐๗๖๖๒๕     การดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม                                ๒()

                    Holistic Family and Community Health Care

ศึกษาแนวคิดและวิธีการดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ วางแผนและปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์ครอบครัว และชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง  ดำเนินงานแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสุขภาพร่วมกับครอบครัว และชุมชน ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่สมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย รวมทั้งการส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม เป็นสื่อกลาง และให้การช่วยเหลือ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

๔๐๗๖๖๒๖     วิธีการทางชีวเคมีในการประเมินภาวะโภชนาการ                                 ๒()

                    Biochemistry for Nutrition Status Evaluation 

ศึกษาหลักการทางชีวเคมีในการประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลและชุมชน ชนิดและประเภทของตัวชี้วัดทางชีวเคมีและความสัมพันธ์กับภาวะการได้รับสารอาหารแต่ละชนิดของร่างกาย การเลือกตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา และขนาดของชุมชน การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มจากการพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนของชุมชน การเก็บโฟโตเมตรี วิธีการอีไลซา และ HPLCตลอดจนการแปลผลจากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินภาวะโภชนาการชุมชน

 

 

 

๔๐๗๖๖๒๗     การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับงานสาธารณสุข                                       ๒(๑-๒-๓)

                    Qualitative Research for Public Health

ศึกษาวิธีการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพความเป็นจริง เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์นั้นๆ เป็นแนวทางในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 

วิทยานิพนธ์     

๔๐๗๖๙๐๒     วิทยานิพนธ์                                                                          ๑๒(๓๖)

                    Thesis

ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขการสร้างและพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขการติดตามและประเมินผลต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนโดยใช้กระบวนการทางการวิจัยการประเมินผลและเสนอผลงานการวิจัยในเนื้อหาที่เป็นปัญหาเดียวกันภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา

 

๔๐๗๖๙๐๓     การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                              ๖(๐-๐-๑๘)

                    Independent Study

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยแสดงความสามารถในการผสมผสานความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในรูปแบบการวิเคราะห์กิจกรรมโครงการสาธารณสุข โดยจัดทำในรูปของโครงการวิจัยหรือประเมินผลทางสาธารณสุข ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

รายวิชาเสริม

๑๕๕๕๑๐๑      ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                                        ()

                    English for Graduate  Students

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน การเขียนที่จำเป็นเพื่อการค้นคว้า วิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การแปลความ การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การสนทนาที่จำเป็นเพื่อการติดต่อ สื่อสารและการนำเสนอผลงานหรืออธิบายกิจกรรมต่างๆ 

 

๔๑๒๕๑๐๑      คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                                         ๓()

                    Computer for Graduate Students

ศึกษาความรู้พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นการติดต่อสื่อสารการนำเสนอรายงาน การสร้างสื่อต่างๆ การบันทึกข้อมูล 

 

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาสำหรับแผน ก (2)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

           1555101 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

4125101 

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

4076501

ปรัชญา และนโยบายสาธารณสุข

3(3-0-6)

4076502

วิทยาการระบาดประยุกต์

3(3-0-6)

รวม

6  หน่วยกิต

หมายเหตุ  * เรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076503

ระเบียบวิธีวิจัยด้านสาธารณสุข

3(2-2-5)

4076504

ชีวสถิติประยุกต์

3(3-0-6)

4076602

การจัดการระบบสุขภาพ

2(2-0-4)

4076603

ปฏิบัติการเสริมพลังชุมชน

3(0-12-0)

รวม

11  หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076601

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

     3(3-0-6)

4076902

วิทยานิพนธ์

 3 หน่วยกิต

 

วิชาเลือก 1

2 (2-0-4)

รวม

8 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076902

วิทยานิพนธ์

 3 หน่วยกิต

4076901

การสัมมนาด้านสาธารณสุข

     3(2-2-5)

 

วิชาเลือก 2

     2 (2-0-4)

รวม

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076902

วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต

รวม

  6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับแผน ข 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

           1555101 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

4125101 

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

4076501

ปรัชญา และนโยบายสาธารณสุข

3(3-0-6)

4076502

วิทยาการระบาดประยุกต์

3(3-0-6)

รวม

6  หน่วยกิต

หมายเหตุ  * เรียนเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076503

ระเบียบวิธีวิจัยด้านสาธารณสุข

3(2-2-5)

4076504

ชีวสถิติประยุกต์

3(3-0-6)

4076602

การจัดการระบบสุขภาพ

2(2-0-4)

 

วิชาเลือก 1

2(2-0-4)

รวม

 10 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076603

ปฏิบัติการเสริมพลังชุมชน

3(0-12-0)

 

วิชาเลือก 2

2(2-0-4)

 

วิชาเลือก 3

2(2-0-4)

 

วิชาเลือก 4

2(2-0-4)

รวม

9 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076601

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

3(3-0-6)

4076901

การสัมมนาด้านสาธารณสุข

3(2-2-5)

4076903

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   3 หน่วยกิต

 

วิชาเลือก 5

2(2-0-4)

รวม

11 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

4076903

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

    3 หน่วยกิต

รวม

  3 หน่วยกิต