ตัวอย่างรูปถ่าย เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

master

ตัวอย่างรูปถ่าย เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

หลักสูตร
แถบสี
ตัวอย่างรูปถ่าย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตรดุษฎี (ค.ด.)
สีฟ้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สีแสด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สีชมพู
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สีเหลือง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สีน้ำตาล
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สีบานเย็น
นิติศาสตรมหาบัณบัณฑิต (น.ม.)
สีขาว
Picture