ตัวอย่างรูปถ่าย เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

master
หลักสูตร
แถบสี
ตัวอย่างรูปถ่าย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตรดุษฎี (ค.ด.)
สีฟ้า
Picture
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สีแสด
Picture
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สีชมพู
Picture
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สีเหลือง
Picture
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สีน้ำตาล
Picture
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สีบานเย็น
Picture
นิติศาสตรมหาบัณบัณฑิต (น.ม.)
สีขาว
Picture