รองคณบดี

ดร.เกวลิน อังคณานนท์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ห้องทำงาน :
 • ติดต่อ :
 • อีเมลล์ : pla_u@hotmail.com
 • โทรศัพท์ภายใน : 077-913-369
 • การศึกษา
  • ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาแทมตัน
 • งานวิจัยที่สนใจ
  • เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ/การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
 • ผลงานตีพิมพ์