คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

 • ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • ที่อยู่ : ตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สถานที่ทำงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • E-Mail : khunwatt@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551
 • ระดับปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541
 • ระดับปริญญาตรี ป.พยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลสรรค์ ประชารักษ์ พ.ศ. 2535

ผลงานทางวิชาการ

 • การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย ปีที่สำเร็จ พ.ศ. ระหว่างดำเนินการ ปีที่ทำ พ.ศ. 2555
  การวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยภูมิปัญญาจิตวิจัย ปีที่สำเร็จ พ.ศ. ระหว่างดำเนินการ ปีที่ทำ พ.ศ. 2554
 • การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา ปีที่สำเร็จ พ.ศ. 2556 ปีที่ทำ พ.ศ. 2553
 • การประเมินและติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี 2554 ปีที่สำเร็จ พ.ศ. 2554 ปีที่ทำ พ.ศ. 2554
 • การประเมินและติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี 2553 ปีที่สำเร็จ พ.ศ. 2553 ปีที่ทำ พ.ศ. 2553
 • การประเมินและติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี 2552 ปีที่สำเร็จ พ.ศ. 2552 ปีที่ทำ พ.ศ. 2552
 • การประเมินและติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี 2551 ปีที่สำเร็จ พ.ศ. 2551 ปีที่ทำ พ.ศ. 2551

งานวิจัย

 • ชื่อเรื่องงานวิจัย Promoting Functional Health Literacy of Village Health Volunteers by ADRA Training Model ชื่อวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์. 41st Biennial Convention (Oral Presentation) ปีที่พิมพ์ 2554 . http://www.stti.iupui.edu/pp07/convention11/Rattanaprom_Wattana.pdf