โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS สำหรับนักศึกษา M.B.A. ครั้งที่่ 1-3

workmba1

หัวข้อของการให้ความรู้ของโครงการอบรม

  • แนะนำโปรแกรม SPSS
  • การจัดการข้อมูลในโปรแกรม SPSS
  • การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS
  • การคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นและอำนาจจำแนก

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS