Upcoming Events
มิ.ย.
25
จันทร์
2018
all-day Recent Advances in Genomics and ... @ Ambassador Hotel Bangkok Sukhumvit
Recent Advances in Genomics and ... @ Ambassador Hotel Bangkok Sukhumvit
มิ.ย. 25 – มิ.ย. 26 all-day
Recent Advances in Genomics and Genetics 2018 Conference (RAGG2018): “Innovative Genomics and Genetics” @ Ambassador Hotel Bangkok Sukhumvit | ไทย
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics 2018 Conference (RAGG2018): “Innovative Genomics and Genetics” โดยมีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยา จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมความรู้และวิชาการ 3 สาขาหลักของสมาคมฯ คือ มนุษยพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เกษตร พันธุศาสตร์พื้นฐาน และกระจายความเชี่ยวชาญอยู่ในเครือข่ายวิชาการของสมาคมฯ ทั้ง 16 เครือข่าย ในการนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างนวัตกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ทั้งในลักษณะต่อยอดและในแนวทางใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต <<-หมดเขตรับบทความ : 01 เม.ย. 61->>
มิ.ย.
30
เสาร์
2018
all-day National Conference on Administr... @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
National Conference on Administr... @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มิ.ย. 30 all-day
National Conference on Administration and Management | NCAM2018 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ตำบล คอหงส์ | สงขลา | ประเทศไทย
หมดเขตรับบทความ : 20 เมษายน 2561 งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริการจัดการ NCAM ครั้งที่ 10 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ NCAM 2018 (Theme) Emerging Trends in Business and Management ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยด้านการบริหารจัดการได้เห็นทิศทางการบริหารธุรกิจและการจัดการในอนาคตที่จะมาถึง เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวโน้มหรือ Trends ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต นั่นเอง
ก.ค.
14
เสาร์
2018
all-day คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย... @ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย... @ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.ค. 14 all-day
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 @ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | ไทย
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ / วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ด้านการสื่อสาร และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (National Communication Academic Conference) ภายใต้ความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์-และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 4 มิถุนายน 2561 – ไม่เสียค่าใช้จ่าย – ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมรูปแบบบทความได้ที่นี่: Download สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2182155, 02-2182178 e-mail: NCAC.conference@gmail.com
ก.ค.
18
พุธ
2018
all-day การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ย... @ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ย... @ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ก.ค. 18 – ก.ค. 20 all-day
การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน "The Integration of Knowledge for Sustainable Society" การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 @ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 | ตำบล ศาลายา | นครปฐม | ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ขึ้น ในครั้งนี้ได้ขยายขอบเขตประชุมเป็น “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The knowledge integration for sustainable society)” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมอาคาร  (Building Innovation) กลุ่มที่ 2 การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Integration of Science and Technology) และกลุ่มที่ 3 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (Social science for Community Development) หมดเขตรับบทความ : 17 เม.ย. 2561  
ก.ค.
19
พฤหัส
2018
all-day งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิท... @ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิท... @ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ก.ค. 19 – ก.ค. 20 all-day
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | กรุงเทพมหานคร | ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561  หมดการรับบทความ : 15 พฤษภาคม 2561
all-day โครงการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอ... @ โรงแรม A-one the Royal Cruise เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โครงการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอ... @ โรงแรม A-one the Royal Cruise เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ก.ค. 19 – ก.ค. 20 all-day
โครงการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ @ โรงแรม A-one the Royal Cruise เมืองพัทยา จ.ชลบุรี | ตำบลแสนสุข | ชลบุรี | ประเทศไทย
โครงการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ The theme of the 3rd ICLLCS is “Implications of ASEAN and Global Integration for Language, Literature, and Cultural Studies”. It aims at addressing current issues in English language, literature, cultural studies and the teaching of English in this era when the regional economic borders have been removed, and people to people connectivity, within ASEAN and beyond, is increasing in importance. หมดเขตรับบทความ : 15 กรกฎาคม 2561
ส.ค.
1
พุธ
2018
all-day การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทย... @ จ.ตรัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทย... @ จ.ตรัง
ส.ค. 1 – ส.ค. 3 all-day
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 @ จ.ตรัง | สงขลา | ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมวิชาการร่วมกัน โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ [หมดเขตรับบทความ : 4 เมษายน 2561]