การประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ)

การประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ)
Starts from:Sat, June 9, 2018 8:00AM - 5:00PM
Free. Apply Now
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
  • รหัสวิชา EDU0107
  • หมวดวิชา รายวิชาบังคับ
  • ผู้สอน รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ
Class Description

EDU0107 การประกันคุณภาพการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บทบาทของผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ความสามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยสามารถจัดทำโครงการวิชาการ โครงการพัฒนาผู้เรียน และโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อาจารย์ผู้สอน