การประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.โสภณ)

การประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.โสภณ)
Starts from:Sat, June 9, 2018 8:00AM - 5:00PM
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
  • อาจาร์ยผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เพ็ชรพวง
Class Description

EDU0107 การประกันคุณภาพการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
-
อาจารย์ผู้สอน