ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา (ผศ.ดร.อัคคกร)

ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา (ผศ.ดร.อัคคกร)
Starts from:ศุกร์, มีนาคม 22, 2019
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
Class Description

LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6)
Theories and Principles of Criminal Law

คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและแนวความคิดในการกำหนดความผิดทางอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมายอาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ทฤษฎีและแนวความคิดในการลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา Theories and concepts of determining criminal offenses, nature of criminal law, interpretation of Criminal Law, types of Criminal Offenses, structure of criminal liability, theories and concepts of punishment, types of criminal penalties
ผู้สอน