เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Starts from:Sat, June 9, 2018 8:30AM - 5:30PM
Free. OPEN
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
รายละเอียดรายวิชา
  • Course Code COM1001
  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
  • อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โคว้
  • สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย
  • วันที่สอน เสาร์(1)
Class Description

COM 1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
Information Technology for Graduate Students

คำอธิบายรายวิชา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลวิชาการต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคในการสืบค้นขั้นสูง การวิเคราะห์สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การใช้งานบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลบรรณานุกรม Information Technology for Graduate Students The use of information technology for learning and the technical search on the internet and academic databases using advanced search techniques. The ability in analyzing up to date information accurately and practicing in using online learning management software, using online data storage service, and reference management software.
อาจารย์ผู้สอน