การพัฒนาหลักสูตร (ดร.กฤตกาล)

การพัฒนาหลักสูตร (ดร.กฤตกาล)
Starts from:Sun, June 10, 2018 8:00AM - 3:00PM
Free. Apply Now
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
Class Description

CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
Curriculum Development

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างและมาตรฐานหลักสูตรในระดับต่าง ๆ หลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาหลักสูตร Principles, concepts and theories of curriculum development, factors influencing the sustainable development of curriculum, focus on student-centered development, curriculum components, curriculum development models and procedure, course structure and curriculum standards in various level, standard-based curriculum, school-based curriculum, school-based curriculum development curriculum evaluation and applying results to further curriculum development
อาจารย์ผู้สอน