การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ (ดร.เบญจวรรณ)

การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ (ดร.เบญจวรรณ)
Starts from:Sat, June 9, 2018 8:00AM - 3:00PM
Free. Apply Now
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
รายละเอียดรายวิชา
  • อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด, ดร.อนุมาน จันทวงศ์ และ ดร.เบญจวรรณ คงขน
  • Course Code MBA101
  • หลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • วันทีสอน อา1 ส1.
Class Description

MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
Economic Integration

คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์และการประมาณอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ ไม่แน่นอน นโยบายการเงินและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐบาล ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ผู้สอน