ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
Starts from:Thu, September 6, 2018 8:30AM - 5:30PM
Free. Apply Now
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
  • Course Code ENG0101
  • อาจารย์ผู้สอน ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
Class Description

ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
English for Graduate Students

 

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Practice on basic skills in listening ,speaking, reading, and writing: focusing on research abstract reading and academic articles. Practice on writing reasarch abstract on based of multimedia.
อาจารย์ผู้สอน