ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา (ผศ.ดร.อัคคกร)

ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา (ผศ.ดร.อัคคกร)
Starts from:Tue, June 18, 2019
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
Class Description

ทฤษฎีและแนวความคิดในการกำหนดความผิดทางอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมายอาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ทฤษฎีและแนวความคิดในการลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา
Theories and concepts of determining criminal offenses, nature of criminal law, interpretation of Criminal Law, types of Criminal Offenses, structure of criminal liability, theories and concepts of punishment, types of criminal penalties.

ผู้สอน