นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง

Starts from:Sun, August 18, 2019
Campus Location

Course Feature
  • รหัสวิชา LAW1404
  • หมวดวิชา พื้นฐาน
  • ผู้สอน ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ และ ดร.นพดล ทัดระเบียบ
Class Description
LAW1404 นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-6)
  Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติพัฒนาแนวความคิดของสำนักความคิดทางนิติปรัชญาสำนักต่าง ๆ และทฤษฎีสังคมวิทยาชั้นสูงที่วางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายยุคต่าง ๆ ในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ได้แก่ สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักกฎหมายบ้านเมือง สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ สำนักกฎหมายวิทยา และสำนักสัจจนิยม รวมทั้งสำนักปรัชญาทางกฎหมายและสังคมวิทยาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย อาทิ สำนักนิติศาสตร์แนววิพากษ์ สำนักมาร์กซิสต์ สำนักนิติศาสตร์ เชิงสังคมวิทยาทางกฎหมาย เป็นต้น History, development, concepts of Legal Philosophy schools and advanced sociological theories which have established the legal norms in various periods in the Western and Eastern world from the past to the present namely School of Natural Law, School of Legal Positivism, School of Historical Jurisprudence, School of Jurisprudence and School of Realist including the legal philosophy and sociological schools existing in each period such as Critical Legal Philosophies, Marxism, School of Sociological Jurisprudence, etc
อาจารย์ผู้สอน
เอกสารประกอบการสอน