กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง – ดร.นพดล

Starts from:Thu, November 21, 2019
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
  • รหัสวิชา LAW1601
  • กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน
  • อาจารย์ผู้สอน ดร.นพดล ทัดระเบียบ
Class Description

LAW1601 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง 3(3-0-6) Advanced Constitutional Law and Political Institutions

รายละเอียด
ประวัติความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่สำคัญๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปของการเลือกตั้งพรรคการเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการเปรียบเทียบในลักษณะวิเคราะห์และสังเคราะห์กับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในต่างประเทศ History, meaning and types of the Constitution, Constitutional organizations, personal rights and freedoms, major constitutional theories such as the separation of sovereign powers theory, the philosophy of concepts in the constitutional system, general principles of elections and political parties and related laws. By analogy analysis and synthesis with the Constitution and political institutions in foreign countries.