ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา
Starts from:Sun, January 5, 2020 8:00AM - 3:00PM
Free. Apply Now
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
  • Course Code ADM0301
  • หมวดวิชา วิชาบังคับ
  • อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
Class Description

ADM0301 ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
Leadership and Professional in Educational Administration

คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับผู้นำ พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำทางการบริหารการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ จิตวิญญาณอุดมการณ์ของผู้บริหาร คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการจัดการความเครียดของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมในองค์กร การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของผู้บริหารสมัยใหม่ สังเคราะห์ประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น Theories, concept and principles in accordance with leader, leader behaviors and styles. Change agent, and instructional leadership. Human relationship and human resources development, relationship between schools and communities. Professional administrator self-development. Spirits, ethics, and code of conduct according to teachers and educational personnel council. Maturity and stress management, participation in organization. Development in competencies and personality of modern administrator. Synthesis and applied education law, informational technology and innovation for local educational institute management.
อาจารย์ผู้สอน