การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.นันทวรรณ)

การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ (ผศ.ดร.นันทวรรณ)
Starts from:Sun, June 10, 2018 8:00AM - 3:00PM
Free. Apply Now
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
รายละเอียดรายวิชา
  • Course Code MBA101
  • หมวดวิชา เสริม
  • อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด
Class Description

การวิเคราะห์และการประมาณอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ ไม่แน่นอน นโยบายการเงินและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐบาล ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ผู้สอน
เอกสารประกอบการบรรยาย