การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ดร.บรรเจิด)

การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ดร.บรรเจิด)
Starts from:Sun, June 10, 2018 8:00AM - 5:00PM
Campus Location

272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง,สุราษฎร์ธานี,Thailand

Map it
Course Feature
Class Description

PAM0106 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
Seminar in Public Administration

คำอธิบายรายวิชา
สัมมนาการบริหารองค์กร การวิเคราะห์ การบูรณาการระหว่าง การบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม
อาจารย์ผู้สอน
เอกสารประกอบการบรรยาย