การประชุมและนำเสนอผลการวิจัยในโครงการประชุมหาดใหม่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

When:
12 July, 2019 – 13 July, 2019 all-day
2019-07-12T00:00:00+07:00
2019-07-14T00:00:00+07:00
Where:
ณ อาคาร Blue Ocean Hall
ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Cost:
1,200-3,000.-
Contact:
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
074 200 300 ต่อ 211

ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความฉบับเต็ม : บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งผลการรับบทความ : ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งบทความ
ชำระค่าลงทะเบียน : ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากแจ้งผลการตอบรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ : ภายใน 31 มีนาคม 2562
แจ้งผลการปรับแก้ไขบทความ : ภายใน 10 เมษายน 2562
ส่งบทความฉบับแก้ไข : ภายใน 30 เมษายน 2562
พิธีเปิด และการนำเสนอผลงาน : 12 กรกฎาคม 2562
โปรแกรมทัศนศึกษา : 13 กรกฎาคม 2562
Upload Proceeding ขึ้นเว็บไซต์ : 29 สิงหาคม 2562