งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

When:
24 November, 2018 all-day
2018-11-24T00:00:00+07:00
2018-11-25T00:00:00+07:00
Where:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Cost:
1,500 - 3,500
Contact:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
042-725021, 08 1380 2403

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นี้ ได้กำหนดขอบเขตการนำเสนอผลงานทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มเกษตรและอาหาร Agriculture and Food ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง วนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
  • กลุ่มการศึกษา “Education”ได้แก่ การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการสอน หลักสูตรการสอน
  • กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี “Innovation and Technology” ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ “Health Sciences”ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พละศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ “Business Administration and Social Sciences” ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

รับบทความ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561