ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

When:
23 November, 2018 all-day
2018-11-23T00:00:00+07:00
2018-11-24T00:00:00+07:00
Where:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Cost:
1,500 - 2,500
Contact:
สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.
0 2504 7568-9

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  โดยการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7  มีผู้ส่งผลงานจำนวน 216 บทความ และผ่านการประเมินบทความจำนวน 195 บทความ โดยมีผู้ส่งผลงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำนวน 81 บทความ จากผู้ส่งผลงานทั้งหมดจำนวน 33 สถาบัน ซึ่งการจัดประชุมเสนอผลงานดังกล่าว นอกจากใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นเวทีให้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินี้ แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม
จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

เปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561