Recent Advances in Genomics and Genetics 2018 Conference (RAGG2018): “Innovative Genomics and Genetics”

Click to view map
When:
25 มิถุนายน, 2018 – 26 มิถุนายน, 2018 all-day
2018-06-25T00:00:00+07:00
2018-06-27T00:00:00+07:00
Where:
Ambassador Hotel Bangkok Sukhumvit
999 Phuttamonthon 4 Road
Salaya 73170
ไทย
Contact:
สำนักงานฝ่ายเลขานุการ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
02-419-2757

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics 2018 Conference (RAGG2018): “Innovative Genomics and Genetics” โดยมีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยา จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมความรู้และวิชาการ 3 สาขาหลักของสมาคมฯ คือ มนุษยพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เกษตร พันธุศาสตร์พื้นฐาน และกระจายความเชี่ยวชาญอยู่ในเครือข่ายวิชาการของสมาคมฯ ทั้ง 16 เครือข่าย ในการนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างนวัตกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ทั้งในลักษณะต่อยอดและในแนวทางใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต

<<-หมดเขตรับบทความ : 01 เม.ย. 61->>