มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3

Event Description

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่อไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการได้มีการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ย่อมจะเป็นการยกระดับตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และรวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

การนำเสนอแบบ Oral Presentation

1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที
3.ผู้นำเสนอจะต้องนำไฟล์นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องย่อยเพื่อตรวจสอบและนำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นนำ
เสนอในวันที่ท่านมีการนำเสนอ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

Built Process

E-mail

grad.ssru@hotmail.com

Phone

( 66)2 1601174-75

fax.

( 66)2 160 1177