การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

Event Description

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563

Built Process

Gallery