10 July, 2019 / News Activities

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน เพื่อใช้ในการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และเป็นการเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชานในในพื้นที่บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Read More
9 July, 2019 / News Activities

ปฎิบัติการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติการ งบประมาณ 2563 เพื่อเน้นยกระดัยคุณภาพขององค์กรและ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรทุกภาคส่วน
Read More
24 June, 2019 / News Activities

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และโครงการเสริมสร้างความรู้การเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยระบบสารบัญอัตโนมัติ สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการ กล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวถึงความสำคัญของโครงการ โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ให้กับนักศึกษาปริญญาโท ...นักศึกษาบอกว่าชีวิตการทำวิจัยง่ายขึ้นมาก ขอบคุณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้
Read More
1 June, 2019 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระดับปริญญาโท) โดมการจัดการลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏุสราษฎร์ธานี จากนั้นได้มีการเสวนา "การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21" จากนั้นเป็นพิธีเปิดและบรรยายพิเศษจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม (รักษาราชการแทนอธิการบดี) และการชีแจ้งเรื่อง "มารตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จากนั้นนักศึกษาใหม่แยกเพื่อพบกรรมการประจำหลักสูตรฯ เพื่อรับฟังกรรมการหลักสูตรในเรื่องการจัดการศึกษาในหลักสูตรของแต่ละคนต่อไป การเสวนา "การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21" การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
27 May, 2019 / News Activities

การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมกีฬากอล์ฟ

ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้ง 38 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ โดยใช้ชื่อการแข่งว่า ขุนเลเกมส์ “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 มีการแข่งขันจำนวน 17 ชนิดกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันประเภทกีฬา "กอล์ฟ" ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมกีฬากอล์ฟ ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 2 คลับเฮาส์สนามกอล์ฟรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Read More
14 May, 2019 / News Activities

ม.บูรพา ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะโลจิกติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของแต่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป  
Read More
20 March, 2019 / News Activities

โครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill)
Read More
28 January, 2019 / News Activities

โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 
Read More
26 January, 2019 / News Activities

ม.หาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Read More
15 December, 2018 / News Activities

โครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ

ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ ณ ห้อง 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การเขียนเพื่อการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก มีหลักในการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารเพื่อใช้ในการเขียนประกอบในบทนิพนธ์ได้อย่างอาชีพ
Read More