22 มิถุนายน, 2018 / News Activities

โครงการการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2562 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เมื่อวันที่ 19 – 21 มิ.ย. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2562 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Read More
18 มิถุนายน, 2018 / News Activities

โครงการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Read More
18 มิถุนายน, 2018 / News Activities

โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร

ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร
Read More
6 มิถุนายน, 2018 / News Activities

ม.ราชภัฏนครปฐมศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
5 เมษายน, 2018 / News Activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ MOOC

ในวันที่ 30 เมษายน 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC)
Read More
1 เมษายน, 2018 / News Activities

โครงการในการสร้างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 จัดโครงการในการสร้างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาด้านวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับท้องถิ่น 
Read More
1 เมษายน, 2018 / News Activities

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2561 ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
Read More
29 มีนาคม, 2018 / News Activities

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.ราชนครินทร์

วันที่ 29 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Read More
26 มีนาคม, 2018 / News Activities

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้”
Read More
23 มีนาคม, 2018 / News Activities

อบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการ Active Learning

การอบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) ณ ชั่้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Read More