14 May, 2019 / News Activities

ม.บูรพา ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะโลจิกติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของแต่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป  
Read More
20 March, 2019 / News Activities

โครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill)
Read More
28 January, 2019 / News Activities

โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 
Read More
26 January, 2019 / News Activities

ม.หาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Read More
15 December, 2018 / News Activities

โครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ

ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ ณ ห้อง 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การเขียนเพื่อการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก มีหลักในการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารเพื่อใช้ในการเขียนประกอบในบทนิพนธ์ได้อย่างอาชีพ
Read More
11 December, 2018 / News Activities

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Read More
29 October, 2018 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Read More
26 October, 2018 / News Activities

ประชุมเสวนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเสวนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ และ ดร.อัครินทร์ อังกูรวงษ์วัฒนา เพื่อมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน มีกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น และให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ข้อมูลมาจัดทำหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นต่อไป  
Read More
14 September, 2018 / News Activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน” โดย คุณเบญจวรรณ ยินดียม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และร่วมกัน Workshop แนวทางการบริหารความเสียงภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง
Read More
1 September, 2018 / News Activities

บัณฑิตวิทยาลัยมอบต้นกล้า คืนผืนป่าสู่ชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ได้ให้เกียรติมอบต้นกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ โดยได้มอบต้นกล้า คืนผืนป่าสู่ชุมชน
Read More