Video Tour

ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ งานการค้นคว้าอิสระ งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การก่อตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

ความเป็นมา

 • พ.ศ. 2516 ก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
 • พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมี ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานโครงการต่อมาได้จัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เป็นคณบดีคนแรก
 • พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
 • พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ พระราชทาน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" และทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2549 เปิดสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร คือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
 • พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
 • พ.ศ. 2555 - 2559 ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
 • พ.ศ. 2559 - 2560 ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี

สถานภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะ จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เป็นหน่วยกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาร่วมกัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
 • ระดับปริญญาโท
  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
   • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู