14 กันยายน, 2018 / News Capital

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน” โดย คุณเบญจวรรณ ยินดียม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ย...
Read More
13 กรกฎาคม, 2018 / News Capital

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต
Read More
28 มิถุนายน, 2018 / News Capital

ประกาศมูลนิธิ บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประกาศมูลนิธิ บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2561
Read More
22 ธันวาคม, 2017 / News Capital

ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2560

ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2560
Read More