13 August, 2019 / News Capital

ทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร พร้อมใจร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดวิถีศิลปวัฒนธรรม อันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ณ เรือนไทย 4 ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
22 July, 2019 / News Capital

วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง

วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง
Read More
22 May, 2019 / News Capital

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563
Read More