20 กันยายน, 2018 / News Post

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ) กำ...
Read More
14 สิงหาคม, 2018 / News Post

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

*ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
Read More
8 สิงหาคม, 2018 / News Post

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

รายละเอียดประกาศฯ และรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561ป.บัณฑิต1
Read More
26 กรกฎาคม, 2018 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

Click... อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
Read More
17 กรกฎาคม, 2018 / News Post, News PR

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 
Read More