28 มิถุนายน, 2018 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
Read More
27 มิถุนายน, 2018 / News Post, News PR

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
Read More
28 พฤษภาคม, 2018 / News Post

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561
Read More
21 พฤษภาคม, 2018 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More