28 พฤษภาคม, 2018 / News Post

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561
Read More
21 พฤษภาคม, 2018 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
15 มีนาคม, 2018 / News Post

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
Read More
14 มีนาคม, 2018 / News Post

รายละเอียดสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 ประจำภาคเรียนที่2/2560 รุ่น 17

 รายละอียดสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่นที่ 17
Read More
4 มกราคม, 2018 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
Read More