ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

DSC_0003_resize

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.parliament.go.th/ และสามารถยิ่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีบัณฑิต ได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรฯ และใบสมัครขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา