งานวิจัย ปี 2559

รายชื่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2559


 • เขมจิรา กุลขำ. (2559). การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปรเมษฐ์ จินา. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน อสม. : กรณี โรงเรียน อสม. บ้านสี่แยกสวนป่า. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์. (2559). องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์. (2559). การนำนโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดารัตน์ แก้วเก้า. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุไรวรรณ พูลสมบัติ. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 • กวินตรา ซ้วนลิ่ม. (2559). ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิ่งแก้ว สุขชนะ. (2559). การศึกษาการนำนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันจิรา เขียวคล้าย. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุไรรัตน์ อุไรโรจน์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุฬารัตน์ ยังทรัพย์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการบริหารสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชยพร ชูบัว. (2559). การดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฎีกา นักฟ้อน. (2559). การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐธยาน์ ทวี. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2″. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ตัทธิตา ติ่งต่ำ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธรรมนูญ จันทร์แก้ว. (2559). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธิดาทิพย์ กลับแก้ว. (2559). สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปรีชา เมืองพรหม. (2559). การประเมินโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์. (2559). บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมภา คีรีเมฆ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภาคภูมิ มณีบางกา. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชนี กลอนสม. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เลอพงศ์ มณีฉาย. (2559). การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรเชษฐ์ บุญประกอบ. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
 • ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณดี จันทร์คงทอง. (2559). การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณพร กรดมาก. (2559). การพัฒนาคู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศจี ชนะรัตน์. (2559). การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริลักษณ์ นามนวล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภรัตน์ วัฒนา. (2559). การศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม. (2559). ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรพล พันธุ์ทอง. (2559). การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อภิชาติ ทินแก้ว. (2559). การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรทัย แก้วมณี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อริสา มีพัฒน์. (2559). การศึกษาการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อังค์วรา สุวรรณเสน. (2559). บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กมลชนก ช่วงบุญส่ง. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิระวัฒน์ ขวัญใจ. (2559). ผลการใช้บทเรียนโมดูลด้วยกลวิธีคิวเออาร์ และเทคนิคการสอนเอสคิวโฟร์อาร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชวัลลักษณ์ ชุมทอง. (2559). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชวิน มณีนูน. (2559). ผลการเรียนด้วยห้องเรียนกลับด้านโดยเน้นทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐานิสรณ์ เลขทิพย์. (2559). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทและวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิตินันท์ พูลศิลป์. (2559). การใช้รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิติมา บุญญา. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องภาษาอังกฤษในงานอาชีพสำหรับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงพร โสมสุข. (2559). ผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเพลงด้วยบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไทยน้อย พรายอินทร์. (2559). ผลการเรียนผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นภูเก็ต ด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธรชญาน์ ชีใหม่. (2559). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนภาษาแบบองค์รวมการอ่านแบบอาร์อีเอพีกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีรศักดิ์ จันทรเกิด. (2559). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนแบบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์แบบลินซ์กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นีรนุช ศรีสวย. (2559). “ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมแบบเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
 • เพื่อการโรงแรมของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า. (2559). การใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ผสานกลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ผาณิต บุญญา. (2559). “ผลของการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มนธิชา ทองหัตถา. (2559). ผลการใช้สตอรี่บอร์ดในการส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เยาวรัตน์ คงมา. (2559). “การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับผังกราฟิกและวิธีสอนแบบปกติ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
 • ในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2″. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ระพิพรรณ สุขสวัสดิ์. (2559). “การใช้บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องย้อนกลับเพื่อศึกษาความสามารถ
 • ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6″. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิกาวี ชายคง. (2559). การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สันชัย ภู่ประดิษฐ์. (2559). ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับพนักงานสายการบิน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริพร มากเกลี้ยง. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิดกับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุทธิศิลป์ สุขสบาย. (2559). การใช้กระบวนการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาวดี บ้าง. (2559). การใช้ชุดการเรียนรู้ควิปเปอร์สคูลด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวิมล ทวิสุวรรณ์. (2559). ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • หทัยวรรณ จันทร์อยู่. (2559). ผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกอบรมแบบสร้างเสริมประสบการณ์การพูดภาษาอังกฤษ ด้วยบริบทท้องถิ่น สำหรบมัคคุเทศก์น้อย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • หฤทัย อรมุตร. (2559). ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของกลุ่มหัตถกรรมกระจูด ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กฤติยาณี สอนสง. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการควบคุม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิ่งดาว ช้างกลาง. (2559). ตัวแบบคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีผลมาจากอัตราการติดเชื้อไม่เชิงเส้น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิตติพร ปรีชา. (2559). การรณรงค์ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โรคอีสุกอีใส. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณรงค์ศักดิ์ ขาวสุริยจันทร์. (2559). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อความสามารถ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นงนุช นนทโชติ. (2559). ผลของการรณรงค์ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบการระบาดของโรคอหิวาตกโรค. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิชญพงศ์ ชาตะกูล. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาที่มีผลมาจากแรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วีระศักดิ์ ปานกลาง. (2559). การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียนรู้เรื่อง จำนวนอตรรกยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่มีผลจากฤดูกาล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุราภรณ์ แก้วหนู. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคที่มีผลมาจากโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยสื่อ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • คณิศร์ณิชา สมทรง. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้การสอนแบบแผนที่ความคิดร่วมกับเทคนิคการจำนีมอนิคส์กับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐาปนิก สุริยฉาย. (2559). การพัฒนาชุดการเรียนแบบบูรณาการ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงกมล พวงแก้ว. (2559). การพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • แดนทวี มานะจิตร. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พุทธชาติ อ้นเขาวงค์. (2559). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ระพีพรรณ สิทธิยางกูร. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • โศรดา ธนาภัณฑ์. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุกัญญา รักษาคง. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวภา ผุดบ่อน้อย. (2559). การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กมลวรรณ ปานเมือง. (2559). “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3″. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กานต์กนิษฐา ทองนา. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราภรณ์ แสงเผือก. (2559). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรี่องการปกครองท้องถิ่นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐาสิณีย์ นภัสสิริวารี. (2559). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนต่างชาติขั้นต้น โรงเรียนนานาชาติ เอส ซีแอล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยรัตน์ สุขวาณิชวิชัย. (2559). การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิไลวรรณ เพชรไฝ. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทราพร ช่างเหล็ก. (2559). “การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มัสนา หมานเหล็บ. (2559). “การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3″. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เยาวภา ศรีเมือง. (2559). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภารกิจเกาะติดชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดขรัวช่วย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรรถพล พลวัฒน์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กชพร สุขสวัสดิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัญญาภัทร จันทร์ขาว. (2559). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัณหา ปอยี. (2559). การธำรงรักษาบุคลากรของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ จำกัดเขตภาคใต้. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติคุณ ลาภเบญจพร. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสำนักงานบัญชีเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จารุณีย์ หมั่นถนอม. (2559). กลยุทธ์การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิตรา กาสาเอก. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ บริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐกฤตา เดชมณี. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชน
 • ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐกิตติ์ อู่ฉาย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารแบบปากต่อปากกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐชานันท์ นพคุณนิรันดร์. (2559). ภาพลักษณ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในสำนักงานภาคใต้ตอนบน ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐวรา ชมแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทักษพร คงคาช่วย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ คุณค่าการรับรู้ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พัก ประเภทรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นัยนา เพ็งแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้แท๊บเล็ตในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิจิตรา แก้วพิชัย. (2559). ความสำเร็จของการวางแผนทางการเงินให้ครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไพศาล คำแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มยุรา ประพันธ์กาล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์สลากกับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชพล มีชัย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวของผู้บริโภค ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิยาพัฐ สาลา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยจิตวิทยา ที่มีต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดาวรรณ แท่นทอง. (2559). ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธาทิพย์ ศรีทับทิม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านจริยธรรมกับส่วนเผื่องบประมาณของผู้จัดการในธุรกิจก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวรินทร์ อ่อนคำ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวรส เกตุกัณฑ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับความสำเร็จโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอุมา ไกรผล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาคใต้. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อ้อมเกล้า สุจันศรี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล จริยธรรม และส่วนเผื่องบประมาณของผู้บริหารธุรกิจยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาภัสรา พูลชะโก. (2559). “การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED
 • ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เฉลิมพล ประเทียบอินทร์. (2559). การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดนุพล วิเชียร. (2559). ประสิทธิผลในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธนกฤษ รักษ์ศรีทอง. (2559). ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธนวรรณ พรหมหิตาธร. (2559). การบริหารจัดการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พยุหเกียรติ พรายแพร้ว. (2559). สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พรทิพย์ บางแก้ว. (2559). การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิศมัย นุรักษ์. (2559). การส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มาลิณี สายใจบุญ. (2559). ความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายต่อองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เยาวลักษณ์ พิมพ์เทพ. (2559). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง และวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง. (2559). การบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและสอบสวน ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : กรณีคดีพิเศษพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ. (2559). การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภานี อักษรสวัสดิ์. (2559). ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อธิภัทร หนูขวัญแก้ว. (2559). การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อภิชาญ หัสโสะ. (2559). การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กรณีศึกษาสถานนีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นูรียะ วาเต๊ะ. (2559). การเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สานิตย์ ขาวนิ่ม. (2559). การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องขยะมูลฝอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธีรา สุทธิมาศ. (2559). การกำจัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าบาติกด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กมลชนก บัวบาน. (2559). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิ่งแก้ว ใฝ่สุข. (2559). แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติวัตร ฝอยทอง. (2559). ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จรัสศรี จิตราภิรมย์. (2559). การพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิรัตน์ ช่วยจิตต์. (2559). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเกาะปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เบญจมาวดี รอดปังหวาน. (2559). ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสาธารณะในการจัดการขยะของโรงเรียนมุสลิมสันติธรรม มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พลศิริ เภรี. (2559). การบริหารจัดการใช้แรงงานการทำ สวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศราวดี แง่งจุ้ย. (2559). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาพุดทอง ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุนิสา ไกรรัตน์. (2559). การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านห้วยเรียน ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรเกียรติ สงฆ์รักษ์. (2559). การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนอำเภอสวี จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรศักดิ์ รักษา. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาลักษณะพฤติกรรมในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อติกานต์ วิชิต. (2559). การพัฒนาศักยภาพของชาวประมงพื้นบ้านในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอนงค์ มณีโชติ. (2559). การพัฒนาแผนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบ่อปลา ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรัญยา ปฐมสกุล. (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อำพล รักษายศ. (2559). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกพงษ์ มีสิทธิ์. (2559). การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จีระศักดิ์ กรมาทิตย์สุข. (2559). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพลังชุมชนในการป้องกันโรคมาลาเรีย บ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชยอร ทองเอม. (2559). การพัฒนาศักยภาพการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่ง ในอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชาตรี ชัยนาคิน. (2559). การเลิกเสพยาบ้าซ้ำ : กรณีศึกษาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีชุมชนบำบัด. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิภานันท์ สุขสวัสดิ์. (2559). ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มนชนก พัฒน์คล้าย. (2559). ประสบการณ์การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วีรศักดิ์ สอาดเอี่ยม. (2559). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในผู้ชายวัยทำงาน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริอำพร ทองมาก. (2559). กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิรินาถ แสงแก้ว. (2559). โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพัตรา ใจเหมาะ. (2559). ผลของกายบริหารโดยใช้ท่าฤาษีดัดตนต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาวดี สุขมาก. (2559). ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรากรี หนูแบน. (2559). ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • โสภาวรรณ เชื้อดี. (2559). ผลของการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมและการเสริมสร้างคุณค่าในตนเองต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรพินท์ พรหมวิเศษ. (2559). กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านช่องอินทนิน หมู่ 10 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุทุมพร กรองไชย. (2559). ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพของแรงงานพม่าที่ป่วยด้วยวัณโรคอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุมาพร ชมโฉม. (2559). ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 • กรกมล เรืองเต็ม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยกับพัฒนาการเด็กตามการรับรู้ของครูในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กรธิดา กิมาคม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กษมา โพธิ์เซ่ง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุย.ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กานต์ ศรีแสง. (2559). ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิ่งกาญจน์ กิตินพวงษ์. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไกรสร แก้วโลก. (2559). ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดกระบี่. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ขนิษฐา สถานสถิตย์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา อำเภอท่าแซะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ขวัญจิต แก้วมงคล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จริยา บัวแย้ม. (2559). การดำเนินงานการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จริยา วิชชุรังษี. (2559). “การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จีระภา บุญไชย. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิติภรณ์ สุทธิ์รัตน์. (2559). บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธิดารัตน์ มาตย์สถิตย์. (2559). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของครู ในสถานศึกษาอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีระพล บุญสุข. (2559). การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นงลักษณ์ พาจันดี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุย.ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • น้ำฝน ทองเกตุ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บรรยง ดิษฐรักษ์. (2559). บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปราณิสา ภูมิไชยา. (2559). การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปรีชา อิสสระ. (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปุญญิศา จิตร์มุ่ง. (2559). การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พัชรี รินรส. (2559). การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิชัย บุญชูประภา. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เพ็ญจันทร์ ชาประวัง. (2559). การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลภัสรดา ยวดยิ่ง. (2559). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรวรรณ หลิมวุฒิกุล. (2559). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วราวิทย์ วาณิชย์เจริญ. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วัชระ แสงแก้ว. (2559). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศศิธร แซ่หลี. (2559). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิวนนท์ ใจเย็น. (2559). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามการรับรู้ของครู. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สราพร ทัตติยพงศ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสมุย 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุนทรี แซ่ตัน. (2559). ความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาพร มีสิทธิ์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุสรณ์ กระจ่างจิตร. (2559). การบริหารจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อภิเดช จิตรมุ่ง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัศราพร ศิริสมบัติ. (2559). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาวุธ จันทร์เมือง. (2559). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู ในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11.ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุไรวรรณ จันทร์เมือง. (2559). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กมลทิพย์ จุลพงษ์. (2559). การบริหารความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กฤติกา เพชรรัตน์. (2559). คุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัญญาณัฐ จุเส้ง. (2559). การตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกรียงยุทธ อินเอียด. (2559). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมันในอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จตุพร อภิวันท์. (2559). ความสำเร็จของการจัดหาเงินในธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราภรณ์ ขาวหนูนา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงานกัปบระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุฑาวรรณ ทองสม. (2559). สภาพและปัญหาการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิติมา ไพฑูรย์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธนาวุฒิ จันทรัตน์. (2559). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน). ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธิดารัตน์ มั่งมี. (2559). คุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีระชัย ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความภักดีของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปรัชญา อาวุธ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยนุช เขาโพธิ์. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและการเลือกใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอำเภอเมือง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทรกร เพชรรัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มยุรา คชไพร. (2559). คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มยุรา ช่วยแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เรืองวิทย์ สุวรรณรัตนโชติ. (2559). การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วชิรา หย่ำวิลัย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วนิสา เชาวลิต. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจร้านกาแฟสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศศิวิมล ภิวัฒน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริมา แซ่จิ้ว. (2559). กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สัญญาพร เสมียนเพชร. (2559). ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริรัตน์ เจริญลาภ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานห้างสรรพสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดารัตน์ วักแน่ง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตราสินค้ากับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ร้านสะดวกซื้อในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภสิทธิ์ พันธุ์วิชาติกุล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อร้านเช่าพระเครื่องของผู้นิยมสะสมพระเครื่องในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวลักษณ์ ม่วงพฤกษ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวรัตน์ เทือกธรรม. (2559). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัททัวร์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อธิชัย แซ่เอียด. (2559). ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไม้แปรรูปยางพาราในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กรรณเดช ทิมสวัสดิกุล. (2559). การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา . ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราวรรณ อินทร์เสวียด. (2559). การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุฑามาส ศรีวงษ์. (2559). การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณพริดา สุริยะ. (2559). ความเสี่ยงในการบริหารองค์กร กรณีศึกษาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี). ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐชานันท์ สุดแก้ว. (2559). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจบ้านกับการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิภาพร มณีโชติ. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัยและดินถล่ม : กรณีศึกษาตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุพงศ์ ทองเรือง. (2559). คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อภิชาติ สวัสดี. (2559). การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 • กูอุดม สัญญา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกรียงไกร แก้วมีศรี. (2559). การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชนาธิป เลิศกิจลักษณ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชเนตตี สงนรินทร์. (2559). ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ช่อลัดา เลิศกิจลักษณ์. (2559). การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิติ โกละกะ. (2559). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามการรับรู้ของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เดชณรงค์ ประชานนท์. (2559). “ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
 • การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1″. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีระวัฒน์ บุญทน. (2559). “การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อำเภอเกาะสมุย
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นวรัตน์ กลิ่นกลอย. (2559). การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บุญเนือง เพชรเล็ก. (2559). การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยมน กรเพ็ชร. (2559). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไพศาล ชนีมาส. (2559). คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มณฑา เพชรสุทธิ์. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รุจิรัตน์ ไชยโย. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วนิดา นิลสังข์. (2559). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในเครือข่ายป่าร่อน – คลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิภาวดี ไตรรัตน์. (2559). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในอำเภอวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุทธิษา หมัดสุสัน. (2559). การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สหวิทยาเขตทักษิณ. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธัญญา แดงทอง. (2559). การศึกษาการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุไรยา สะดียามู. (2559). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวณีย์ นุชรังค์. (2559). การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อณัศยา พิณเศรษฐ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาซีซะ เหร็นเร๊ะ. (2559). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกชัย อ้นชู. (2559). ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จรีรัตน์ ภูวนสุวรรณ. (2559). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จารุวรรณ ศรีเกตุ. (2559). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด ) มหาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชรินทร์ บุญศรี. (2559). คุณภาพการให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธิดารัตน์ มณีรัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเปลี่ยนหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เปมิกา สีนวน. (2559). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษา ณ ท่าอากาศยานเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมนพรรณ แซ่ก๊วย. (2559). กลยุทธ์การให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทธิรา ยงค์. (2559). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทริยา พรพาณิชย์พันธ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าศูนย์อาหารสะพานเจ้าฟ้ากับการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค จังหวัดกระบี่. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มณทิชา เกิดฤทธิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคอนราด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มัลลิกา เหลืองเพิ่มสกุล. (2559). ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารออมสิน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รจนา ภูแก้ว. (2559). ความต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รจนา สำเภา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับความผูกพันของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รุ่งนภา เขียวบุญจันทร์. (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลนิดา ใจกว้าง. (2559). กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วนิดา มีศิริ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับแรงจูงใจในการซื้ออาหารสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิพาภรณ์ วิชัยดิษฐ. (2559). การรับรู้ภาพลักษณ์เทสโก้โลตัสของผู้ใช้บริการในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วุฒิเทพ เติมคลัง. (2559). คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศศิกานต์ นุ่นรักษา. (2559). การรับรู้ภาพลักษณ์อำเภอเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมฤทัย อนุรา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริอร ติกวัฒนานนท์. (2559). ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองระนองตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • โสรยา ขนอม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อธิปัตย์ สมจิตต์. (2559). พฤติกรรมผู้บริโภคและระดับความสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดเสื้อผ้า ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัมพร แสงสุข. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อำนาจ เกื้องิ้ว. (2559). คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์และระดับความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชนัญชิดา คงแป้น. (2559). การให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พงศพัฒน์ ทองปลอด. (2559). คุณภาพการให้บริการของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พงษ์พัฒน์ เนคะมัชชะ. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่องานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ กรณีศึกษา : สถานีตำรวจภูธร เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มนตรี ชัยสิทธิ์. (2559). ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มัญฑิตา ขันติยะชัย. (2559). กระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุพดี โสตโยม. (2559). ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิลัยพร ตาวัน. (2559). การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมพร ใหม่โสภา. (2559). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกซ่อมบำรุงโครงสร้างอากาศยาน (MS-S) ฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน). ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาระดา จิตมุ่ง. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชาคร วิภาดาวุฒิกุล. (2559). พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธานินทร์ คชกาญจน์. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มแรงงานพม่า ในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
Blog Attachment