จุฬาฯ จัดพิธีลงนามขยายเวลาการใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00-13.45 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ จำนวน 84 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาของรัฐ/ในกำกับของรัฐ/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/เอกชน และหน่วยงานของรัฐ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” และรศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยพิธีลงนามครั้งนี้เป็นขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี หรือนับตั้งแต่วันที่ลงนาม จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ในวันที่ 21 กันยายน 2560 นี้ มีหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมพิธีลงนามฯ จำนวน 84 แห่ง ซึ่งรวมในที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร (รักษาการอธิการบดี) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

{AG}20170921{/AG}