บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.ราชนครินทร์

out study (52)
         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ และ ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องกัลพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
         ในการนี้ รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาการอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมมหาวิทยาลัยให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้น ดร.ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป
« 1 ของ 3 »

Related Blogs