ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยมี ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เพื่อต้อนรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ จากนั้นได้มีการชี้แจงเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ” โดย ดร.เกวลิน อังคณานนท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ปฏิบัติราชการแทนคณบดี) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา และมีบรรยายพิเศษจาก ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล วิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

ช่วงบ่ายบรรยายพิเศษ “ความคาดหวังของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” โดย ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ และพบคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อชี้แจ้งการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อไป