ประกาศผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2561

ยกเว้น-1-61