ประชุมเสวนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

image20181025 (31)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเสวนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ และ ดร.อัครินทร์ อังกูรวงษ์วัฒนา เพื่อมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน มีกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น และให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ข้อมูลมาจัดทำหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นต่อไป