ม.ราชภัฏนครปฐมศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

172876

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู และนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อพัฒนาผู้สอนในหลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ทางวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณาจารย์เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 12 คน ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย โดย ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีกรรมการในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประมวลภาพ