โครงการการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2562 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

19june18 (1)

เมื่อวันที่ วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2562 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2562 มีแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และให้ได้แนวคิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ณ มานะไทย เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 Workshop เป็นรายกลุ่ม ดยแบ่งประเด็นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดย ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว และสรุปผลการการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2562 และการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งในจัดโครงการในครั้งเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ มีแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีพฤติกรรมที่ดีสำหรับการให้บริการ และสามารถนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาต่าง ๆ ได้