โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร

16june18 (1)

ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ แก่ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ณ ห้อง G806 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีบรรยายการเขียนบทความวิจัย โดย ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชมะรัตน์  และบรรยายการเขียนบทความวิชาการ โดย ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ