โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน” โดย คุณเบญจวรรณ ยินดียม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และร่วมกัน Workshop แนวทางการบริหารความเสียงภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง