โครงการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

17june18 (1)

ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องวิธีกำหนดเนื้อหา การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องระเบียบวิธีวิจัย การสรุปผล การอภิปรายผล การเขียนบทความวิจัย และผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสะสมองค์ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการบรรยายเทคนิคการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยแบบมืออาชีพ และเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ การอภิปรายผล และการสรุปผลอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย อาจารย์ปิยชาติ สึงต และในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 บรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และแนะนำแหล่งข้อมูลและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสม โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว