บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมใจน้อมสำนึก 14 กุมภา “วันราชภัฏ”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ขาของแผ่นดิน” ซึ่งในทุกๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชัฏ ต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

โดยมี ผศ.สมทรง นุ่นนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” มีการทำบุญตักบาตร สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที นักศึกษา และผู้นำท้องถิ่น ถือโอกาสในการทำงานเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสืบต่อพระราชปณิธาน และจะจงรักภักดีด้วยการสานต่อปณิธาน จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป


Blog Attachment

Leave us a Comment