โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21  โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานในโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางงานวิจัยในปัจจุบัน การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานวิจัยในแง่มุมต่างๆ เพื่อจุดประกายในการร่วมกันขับเคลื่อนสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ปัญญา ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านระบบงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย เพราะตั้งแต่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านระบบการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจะพบปัญหาอุปสรรค เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยที่สำคัญ เพื่อแนวทางการขับเคลื่อนต่างๆเช่น การนำงานวิจัยต่างๆ ไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางของแผนพัฒนามหาลัยในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตศึกษาในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่า ตรงกับความต้องการสามารถนำไปใช้พัฒนาเชิงพื้นที่


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Aperture: 6Camera: E-M10Iso: 200Orientation: 1
« 1 of 16 »
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂