อบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการ Active Learning

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) ณ ชั่้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยผู้สอนสามารถใช้งาน SMART Interactive Display ในการเรียนการสอนร่วมกับสื่อสารสอนที่อาจารย์มีอยู่ เช่น ไฟล์ MS office วีดีโอ PDF ไฟล์ รวมทั้งสื่อการสอนอื่น ๆ ที่อาจารย์มีอยู่

« 1 ของ 2 »

Related Blogs